Vezetői képességfejlesztő tréning - Kérdések

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Vezetői képességfejlesztő tréning

1. fejezet

 1. Mi a pszichológia tárgya, feladata, módszerei? emberi viselkedés, lélek vizsgálata. Feladata kutatás vagy vizsgálat. Módszerei megfigyelés (tudományos/önmegfigyelés) és kísérlet (természetes/lab)
 2. Sorolja fel a jelentős pszichológiai területeket, és jellemezze azokat! biológiai, kísérleti, fejlődés, személyiség, iskola-nevelés, munka-szervezet
 3. Beszéljen a pszichológia történetéről és más tudományokkal való kapcsolatáról!
 4. Milyen pszichológiai iskolákat ismer, ismertesse azok jellemzőit! behaviorizmus, alaklélektan, pszichoanalízis, kognitív pszicho
 5. Milyen tanuláselméleteket ismer, jellemezze azokat! Klasszikus kondícionálás (Pavlov), operáns kondícionálás (megerősítéses), kognitív (térképépítés), belátásos (új út keresése), lappangó, perceptuális (érzékelések sorozata)
 6. Sorolja fel az emberi megismerés alapjelenségeit, és jellemezze azokat röviden! Érzékel, észlel, lát, hall, szagol, ízlel, emlékezés (kódolás, tárolás, visszahívás ||| bevésés, megőrzés, felidézés, felismerés), képzelet (produktív, reproduktív), figyelem (spontán, szándékos, koncentrált, megosztott), gondolkodás (propozicionális, képzeleti, motoros || konvergens, divergens)
 7. Melyek a személyiség ösztönző rendszerei, beszéljen róluk röviden! szükséglet, érdeklődés, beállítottság, akarat, vágy, érzelmek
 8. Jellemezze az idegrendszert (feladata, felosztása)!
  • idegrendszer
   • központi
    • agy
    • gerincvelő
   • perifériás
    • vegetatív (belső szervek)
    • szomatikus (érzékelés, mozgás)
 9. Milyen szerepe van a genetikának a viselkedést befolyásoló tényezők között? Beszéljen róla részletesen! X, Y kromoszómák, gének (domináns, recesszív), környezet és genetika együtt határoznak meg
 10. Milyen szerepük van az érzelmeknek viselkedésünk és cselekedeteink alakulásában? mindent ez befolyásol (attitűd, akarat, vágy, stb.), és minden befolyásolja (gének, környezet, tapasztalatok), siker és kudarc érzete az érzelmek függvénye és eredménye is

2. fejezet

 1. Milyen tényezők befolyásolják a személyiség fejlődését? Jellemezze azokat! örökletes és környezeti hatások
 2. Jellemezze az öröklés és a környezeti hatások kapcsolatát! preformizmus <--> szociáldeterminizmus, |-- kéttényezős konvergenciaelmélet
 3. Mi a személyiség, az egyén, a jellem, az egyéniség fogalma?
  • Személyiség, minden, ami a gondolkozást, viselkedést, kapcsolatokat határozza meg.
  • Egyén: általános emberi jellemzők, egyéniség: az általánostól való különbözés, jellem: hosszútávú, állandó jegyek.
 4. Milyen személyiségelméleteket ismer?
  • filogenetika: az öröklött, evolúciós hatások
  • ontogenetika: a környezet hatása
  • aktuálgenetika: akutális személyiségállapot
 5. Mi a pszichoanalízis lényege, jellemezze azt!
  • ösztönén (id): tudat alatti ösztönök
  • én (ego): ez szív (tudatosság)
  • felettes én (superego): normák, ideálok, lelkiismeret
 6. Milyen elhárító mechanizmusokat ismer és hogyan történik feloldásuk? áthelyezés (mást ordítasz le), kivetítés (saját hibát másban szidni), elfojtás az nem elhárítás, savanyú szőlő, édes citrom, racionalizáció (nem az van, amit mondogatunk), kompenzáció (pl: töpszli politikusok karriervágya, egy formája az azonosulás)
 7. Mi jellemzi a humanisztikus pszichológiát, kik a fő képviselői? emberi kommunikáció, emberi kölcsönhatások, Maslow (agresszió a társadalmi feltételektől függ), Rogers (énkép-énideál, pszichológus feladata), Allport (kritériumokhoz kötött érettség)
 8. Kiket nevezünk extrovertált és introvertált személyiségnek? valóság/szubjektivitás, alkalmazkodó/merev, gyenge/erős önkritika, tevékenységbe/fantáziába-szorongásba menekül, optimista/pesszimista
 9. Beszéljen MASLOW szükségletelméletéről! piramis: fizikai > biztonság > szeretet, valahova tartozás > elismertség > önmegvalósítás, + információszükséglet mindenütt
 10. Mi a siker- és kudarcorientáció lényege? (környezet befolyásolja)
  • sikerorientált: reális, kihívást jelentő célok, büszkeség, visszajelzés fontossága
  • kudarckerülő: túl nagy vagy túl kicsi célok, örül, hogy nem vallott kudarcot

3. fejezet

 1. Mi a szocializáció, hogyan megy végbe a szociális tanulás? Tanulási folyamat, egész életen át. A társadalom normáit, szokásait, szabályait tanuljuk meg, szerepek felvétele (utánzás, azonosulás, internalizálás).
 2. Mi jellemzi az interakciót és az interperszonális viszonyt? társas lény, kapcsolat hasznot hoz, függőségek (ál, aszimmetrikus, reaktív, kölcsönös), interperszonális viszony: többszöri találkozás, első benyomás fontos, hasonlóság
 3. Milyen folyamatai vannak az emberek közötti kapcsolatok alakulásának? személyészlelés, interakció, benyomás, vonzalom, választás, kommunikáció, attitűd
 4. Hogyan jön létre a vonzalom, ismertesse az erre vonatkozó elméleteket! külső megjelenés, majd hasonlóság (megerősít minket a saját megítélésünkben), csodálnivaló tulajdonságok --- jutalomelmélet, dicséret, kompetencia
 5. Mi a kommunikáció lényege, jellemezze azt!
  • adó, kódolás, csatorna, vevő (dekódol)
  • járulékos (tudattalan), kifejező (érzelmek), eszköz jellegű (céllal)
  • közvetlen, közvetett
  • verbális, non verbális
 6. Hogyan történik a befolyásolás folyamata?
  • behódolás (engedelmesség) - magasabb rangú, neveltetés
  • azonosulás (identifikáció) - választott modell elvárásai alapján
  • belsővé tétel (interiorizáció) - beépült a személyiségbe a szocializáció során
 7. Milyen módon történik a személyek észlelése, részletezze a személypercepciót! Fizikai, szociális. Részinformációk, vagy centrális vonások alapján. Sztereotípiák. Az észlelőtől is függ. Fényudvar. Negatív észlelés erősebb. Attribúció: okkeresés.
 8. Hogyan alakul beállítódásunk, másokhoz való viszonyulásunk? kognitív (tapasztalatok), affektív (érzelmek), viselkedés (megnyilvánulás), kognitív disszonancia, funkciók: instrumentális (jutalomért), ismereti (sémák), értékkifejező, énvédő
 9. Mi az előítélet, melyek kialakulásának okai? Sztereotípia, részleges infó alapján ítélés. Csoportokkal összefüggésben
  • kis kül felnagyítása, túlzott kiemelése, hamis összefüggések
  • egyéni, társadalmi, csoport
  • konfliktusok, bűnbak, önelfogadási hiba, történelmi norma
  • szóbeli, diszkrimináció, bántalmazás, üldözés
 10. Beszéljen a csoport működéséről, ismertesse felosztását, és a csoportban lejátszódó folyamatokat!
  • közösség, társaság, tömeg
  • zárt, laza, csillag, lánc
  • konstruktív, destruktív szerepek
  • normaalakítás, konformizmus