SzMSZTervezet

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


*Szervezeti és Működési Szabályzat*

I. Célok

A Szintközösségi rendszer kialakításakor a következő célokat tartottuk szem előtt:

1. A legfontosabb, hogy a szétforgácsolt, 10-15 fős baráti társaságok összeálljanak, együtt tevékenykedjenek.

2. Fontos, hogy a közösségek megbecsüljék, magukénak érezzék a lakhelyüket, alakítsák otthonukká.

3. A közösségi életet ne kényszerként, hanem lehetőségként fogják fel a kollégisták. Ezáltal minden megkötés nélkül helyet biztosítunk azoknak, akik nyugalmasan akarják megélni egyetemi éveiket, de lehetőséget adunk arra, sőt ösztönözzük, hogy igazán kollégiumként éljék meg az ittlétet azok, akiknek erre igényük van.

4. Növelni kell a közösségi munkák motiválását. Meg kell találni azokat a tényezőket, amelyek miatt az itt lakóknak igazán megéri kollégistának, és nem egyszerű diákotthoni lakónak lenni.

5. Folyamatosan törődni kell az újonnan bekerülő emberekkel, azokat nevelni, mint ahogy az a néhány szerencsés ember kezdő lendületet kap, aki elsősként a Schönherzben lakik.

6. Az öreg kollégistákkal való törődéssel kapcsolatban kicsúszott alólunk az a fajta folytonosság, amit régen a szakok jelentettek. Igyekeznünk kell tehát mesterségesen létrehozni bizonyos platformokat, kötődéseket.

7. Hosszú távú tervek szövögetésére alkalmas rendszer kell, ahol a kollégista nem máról holnapra él, hanem egy-két évre előre tervezhet.

8. Feladatunk a PPP-s átköltözés és visszaköltözés megfelelő előkészítése, a visszaköltözés gördülékeny lebonyolítása. Ebben benne foglaltatik a Schönherzes légkör megérzése, a hagyományok folytatása, valamint új, életképes hagyományok kialakítása.

9. Az RTV feledatkörei közé tartozó feladatok egy részének átvállalása, amiben nagyobb kompetenciája van a KEFE-nek.

10. Fontos a felülről lefelét történő kapcsolattartás (KB--KB) javítása.

Reményeink szerint a rendszer elősegíti majd olyan hatékony kollégista közösségek létrejöttét, amelyek képesek lesznek hagyományaink megőrzésére és új hagyományok teremtésére.

II. A szintközösségi cím elnyeréséről

1. A szintközösségi címet egy éves időszakra lehet elnyerni, az Elbíráló Bizottságnak benyújtott pályázattal. A cím elnyerésére bármely kollégiumi közösség pályázhat.

2. A pályázatot a Szintközösségi Reszort írja ki a nyári vizsgaidőszak elején, a szorgalmi időszak vége előtt két héttel. a beadási határidő viszont a Nyári Tábor első napja. A beadási határidő a szorgalmi időszak utolsó napja. Az elbírálás a kollégiumi felvétel lebonyolítása után, a Nyári Táborban történik. Az elbírálás a vizsgaidőszak első hetében történik.

3. A közösség beltagja lehet minden önkormányzati, függetlenül attól, hogy hol lakik. Egy kollégista hallgató csak egy Szintközösségnek lehet tagja.

4. Formai követelmények:

 • 1. A pályázatot A4-es lapon nyomtatott formában, 2 példányban, aláírva kell benyújtani.
 • 2. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó közösség nevét, tagjait és a tisztségviselőket (lásd 4/3).
 • 3. A tagok névsorát a megválasztott szintközösség az adott évben kétszer, mindkét félév első hónapjában változtathatja a Szintközösségi Reszort jóváhagyásával, ettől eltérő esetben az Elbíráló Bizottság engedélyével.
 • 4. A pályázatban meg kell jelölni a lakószintet, ahová a közösség költözni szeretne.
 • 5. A pályázathoz csatolható a közösség kiegészítő Szint SzMSz-e és annak esetleges mellékletei. Amennyiben ilyen nincs, a Szintközösségi Reszort által készített és karbantartott minta SzK SzMSz tölti be ennek szerepét.
 • 6. A közösség vállalásait, melyekkel el kívánják nyerni a szintközösségi címet.
 • 7. Amennyiben a szintközösség az előző periódusban is működött, az adott vállalások teljesítéséről szóló beszámolót, az esetleges gazdasági beszámolóval együtt.

5. Az elbírálást az Elbíráló Bizottság végzi, a Nyári Táborban. A bizottság ülése nyilvános. A bizottság döntése történhet zárt ülésen. A pályázó közösségek egy képviselőjének személyesen jelen kell lennie, hogy a pályázatot figyelembe lehessen venni.

6. Az Elbíráló Bizottság

 • 1. A bizottság három kettő kollégistából, három egy kollégiumi tanárból, az SSSL Nagymesteréből és a Szintközösségi Reszort vezetőjéből tevődik össze.
 • 2. A három kollégista kettő kollégistát a JB jelöli és a KGY választja egyszerű többséggel, a nevelőtanárokat nevelőtanárt a Nevelőtanári gárda delegálja. A bizottság megbízatás egy évig tart.
 • 3. A döntéshez egy-egy pályázat megítélésénél kétharmados többség kell.

7. Az elbírálásnál a következő szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni:

 • 1. Jelentős előnyt jelent az újrapályázáskor az új, fiatalabb tagokkal való frissítés, hiszen ez hosszabb távon fenntartathatja a közösséget, akár a jelenlegi közösségi tagok egyetemi pályafutásán túlmutató ideig is.
 • 2. A már működő közösségek pályázatánál csak az előző évben bevállalt feladatok megvalósítása vehető figyelembe, maga a szintközösségi cím nem jelent előnyt.

8. A Szintközösségi cím visszavonásáról az Elbíráló Bizottság dönthet.


III. Jogok

1. A SZK-ek előnyt élveznek a szintválasztásnál. Ha a szintválasztásnál ütközés van, és nincs megegyezés a sikeresen pályázók között, a pályázatokat Elbíráló Bizottság dönt a szintek odaítéléséről.

2. A SZK-nek joga van a saját Szint SzMSz-ében belső házirendet alkotni, amelyben meghatározhatják a szinten belüli együttélési szabályait; ez azonban nem ütközhet a kollégiumi házirenddel. A házirend a pályázat elfogadásával automatikusan érvénybe lép és a közösség minden tagjára érvényes.

3. Ha valamely szintközösségi tag súlyosan vét a belső házirend ellen az SZK-ből eltávolítható. Az eltávolítás menetét a házirendnek rögzítenie kell. Az Elbíráló Bizottságnak a kérdésben egyetértési joga van.

4. Ha valaki súlyosan vét a Szint SzMSz ellen, a szintlakók kérhetik a szintről való áthelyezését. Ezt minden esetben fegyelmi eljárással lehet elérni, amit a szinten lakó szintközösségi tagok kétharmadának aláírásával kell kezdeményezni. Az eljárást a Kollégiumi Fegyelmi és Etikai Bizottság vezényli le. A felszabaduló helyre a szintközösség más kollégiumi férőhellyel rendelkező hallgatót költöztethet.

5. A SZK-ek különböző juttatásokra pályázhatnak a Szintközösségi Reszortnál. Ezek maximális összegét, és egyéb pályázati feltételeket a Szintközösségi Reszort határozza meg.

6. A szintközösségek kaphatnak közösségi helyiséget. Ennek szabályait a Szintközösségi Reszort közösségi helyiségek használatáról szóló szabályzata rögzíti.

7. A KB és a kollégium vezetése köteles minden a szinttel kapcsolatos kérdésben kikérni és figyelembe venni a szint vezetőségének a véleményét. Ilyen kérdésnek minősül a szint helyiségeinek használata, illetve a szinten üresen maradó szobák feltöltése.

8. A szintközösségek előnyt élveznek minden olyan, a szinteket érintő infrastrukturális fejlesztésben, ahol ezt a fejlesztés jellege lehetővé teszi.

IV. Kötelezettségek, feladatok

1. A SZK kötelessége fenntartani a szint állagát. Ebbe beleértendő a közös helyiségek és az egyedi szobák állaga is. Bármely, a szinten történt rongálás esetén a Szintközösség feladata a vétkesek felkutatása és a helyreállítás levezénylése, a Titkár vezetésével. Ha nincs tettes, a Szintközösség felelős a rongálásért. Folyamatos és súlyos problémák esetén a KB kérésére a SZK cím vissza is vonható.

2. Az SZK tagjainak kötelessége a pályázatokban felvállalt feladatok teljesítése. Amennyiben egy SZK önhibáján kívül nem tud egy feladatot teljesíteni, akkor azt pótolhatja, illetve kiválthatja valami más - a Szintközösségi Reszort által kijelölt - egyenértékű feladattal.


3. Az SZK kötelező tisztségei:

 • 1. Titkár: a Szintközösségi Reszortba delegált személy. Fő feladata a szint közösségi életének szervezése, a legfőbb kapcsolattartó a SZK és az önkormányzat szervei valamint az (állami) kollégiumi vezetés között. Szintfelelősi teendőket is ellát, figyelemmel kíséri a szint állagát.
 • 2. Érdekvédelmis: Az Érdekvédelmi Reszortba delegált személy. A közösség tagjainak egyéni szociális, tanulmányi vagy egyéb problémáit kezeli. Jól kell ismernie minden szintlakót.
 • 3. Gazdaságis: felelős a szint gazdasági ügyeiért, a mindenkori kollégiumi gazdálkodásnak megfelelően.

4. Az egyes tisztségeket azonos személyek is elláthatják.

5. Amennyiben valamely tisztségviselő nem vesz részt az adott reszort munkájában, a következő évi pályázat elbírálásakor ezt figyelembe kell venni. Súlyos esetben az Elbíráló Bizottság a KB felkérésére akár évközben is visszavonhatja a közösség SZK címét.

6. Az SZK a kollégiumi nagy csapatrendezvényeken, melyek listáját az Elbíráló Bizottság a pályázat kihirdetésével együtt közzétesz, maximum egy csapattal képviseltetheti magát.

V. Közösségi pontozás

1. A tavaszi félév végén a szintközösségeknek beszámolót kell írniuk az egész éves tevékenységükről. Ezek alapján a Szintközösségi Reszort meghatározza a szintközösség által kiosztható pontok számát vagy átlagát. A szintközösség csak azoknak oszthat pontot, akik hivatalosan a szintközösség tagjai, vagyis a pályázatban leadott listán szerepelnek.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A mindenkori kollégiumi felvételi rendszer felette áll a szintközösségi rendszernek.

2. Minden itt nem szabályozott kérdésben a Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadóak.