Fizika 2 - Elméleti kérdések

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Fizika 2

Itt vannak összegyűjtve a vizsgák és ZH-k mondatkiegészítős feladatai és megoldásaik. Kérlek aki tudja bővítse. Ha nem emlékszel a megoldásra, akkor írd le a kérdést a megoldás nélküli mondtaok rovatba és majd valaki megválaszolja. Az ellenőrzötten helyes megoldások rovatba, csak akkor írj be egy kérdést, ha biztos hogy az a helyes válasz!

Hibákat javítsátok, ha találtok és bővítsétek, ahogy tudjátok!

A mondtatok aszerint vannak felosztva, hogy az adott válasz ellenőrzötten helyes-e, ellenőrizetlen-e, vagy csak a kérdés ismert, a válasz nem. Aki, ahol tudja, ellenőrizze az ellenőrizetleneket és válaszolja meg a megválaszolatlanokat! Ez vizsga vagy ZH felkészülésnek, illetve karitatív munkának sem utolsó dolog!

Kiegészítendő mondatok

Megoldás nélküli mondatok

 • Az ún. "két réses" kísérletnél az első kioltás a (szokásos módon vett) megfigyelési irány 90°-os szögénél van. Ekkor a résekre eső elektromágneses hullám hullámhossza ___________________________.
 • A szivárvány azért alakul ki, mert a vízcseppekre eső fény a csepp belsejében ___________________________.


Ellenőrzötten helyes megoldások

 • Az elektromos potenciál definíciója a következő: [math] V(\vec{r})= -\int_{r_0}^{r} \vec{E}d\vec{l} [/math].
 • Egy 2mm oldalú négyzet alakú hurokban 5A erősségű áram folyik. Ekkor az áramhurok mágneses dipólus momentuma [math] 2 \cdot 10^{-5}\: \text{Am}^2 [/math].
 • A Fermat-elv szerint a fény két pont között úgy terjed, hogy a terjedési idő minimális legyen.
 • Azt a tapasztalati tényt, hogy mágneses monopólusok nem léteznek, a következő Maxwell egyenlettel fejezzük ki: [math] \oint \vec{B}d\vec{A} = 0 [/math] vagy [math] \text{div} \vec{B} = 0 [/math].
 • A "B" mágneses indukció vektor mértékegysége {m,s,V,A} egységekkel kifejezve: [math]\frac{Vs}{m^2}[/math].
 • A mágnesezettség vektorának dimenziója {m,s,V,A} egységekkel kifejezve [math]\frac{A}{m}[/math].
 • Az elektromos térerősség dimenziója {m,s,V,A} egységekkel kifejezve [math] \frac{V}{m} [/math].
 • Egy szigetelőben a tiltott sáv szélessége tipikusan 5-8 eV.
 • Ha egy szabad térben terjedő elektromágneses hullámban az elektromos térerősség nagysága _E_, a mágneses indukció vektorának nagysága [math] B=\frac{E}{c} [/math].
 • Ha egy szabad térben terjedő elektromágneses hullámban a mágneses indukció vektorának nagysága _B_, az elektromos térerősség nagysága [math] E=Bc [/math].
 • A Poynting-vektor megadja a hullámterjedés irányára merőleges egységnyi felületen áthaladó energiaáramlás sebességének pillanatnyi értékét.
 • Gyorsuló elektromos töltés elektromágneses hullámot kelt.
 • Rezgő dipólus nem sugároz a rezgés vonalának irányában.
 • Homogén mágneses erőtérben a mágneses dipólusra forgatónyomaték, inhomogén mágneses erőtérben nem zérus eredő erő is hat.
 • Egy szabadon álló, "R" sugarú gömb kapacitása: [math] 4 \pi \varepsilon_0 R [/math].
 • A tér egy pontjában az elektromos térerősség _E_. A pont körüli dV térfogatban az elektromos tér energiája: [math] \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 [/math] .
 • Ha egy szabadon álló, feltöltött síkkondenzátor lapjai közé üveglapot tolunk, akkor a folyamat során a kondenzátor fegyverzetei közötti feszültség értéke csökken.
 • A Poynting vektor mértékegysége: [math] \frac{J}{m^2s} = \frac{W}{m^2} = \frac{N}{ms} = \frac{Pa \cdot m}{s} = \frac{kg}{s^3} [/math].
 • Teljes visszaverődés akkor következhet be, ha a fény optikailag sűrűbb közegből optikailag ritkább közegbe lép.
 • Örvényáram akkor keletkezik, ha például egy vezetőt mágneses térben mozgatunk.
 • A Newton-gyűrűk kimutatásához egy sík üvegre egy domború lencsét kell helyeznünk.
 • A Compton effektus azt bizonyította, hogy a fotonnak is van impulzusa.
 • Mágneses hiszterézis esetén az Xm mágneses szuszceptibilitás értéke nem állandó.
 • "B" homogén mágneses térben mozgó "m" tömegű, "q" ponttöltés keringési periódus ideje független a pálya sugarától.
 • Az alagúteffektus során az elektron véges valószínűséggel tartózkodik a potenciálfal túloldalán az azzal való ütközés után.
 • A de Broglie-féle hidrogén atommodell a kvantált energiaszinteket azzal magyarázta, hogy az elektron csak olyan pályákon keringhet, ahol az állóhullámot alkot.
 • Egy egyenes mentén, egymástól egyforma távolságra 4db, azonos intenzitással és azonos fázisban sugárzó antennát helyeztünk el. Az antennáktól nagyon távol az első zérus intenzitású helyen a "fázisvektorok" (fazorok) a következő alakzatot veszik fel: ide egy 4 vektor alkotta zárt hurokt kell rajzolni.
 • Egy adott törésmutatójú közegben a fény hullámhossza rövidebb, mint a vákuumban.
 • Egymásra merőleges _E_ és _B_ téren keresztülhalad egy töltött részecske. A részecskére ható eredő erő zérus. Ekkor biztos, hogy a részecske _v_ sebességének a E-vel párhuzamos irányú komponense zérus.
 • Azért lehet elektromos potenciált definiálni, mert az elektromos térerősség eleget tesz a [math] \text{rot} \vec{E} = 0 [/math] összefüggésnek.
 • Mágneses mezőben mozgó, tömör fémből készült inga örvényáramok következtében fékeződik le.
 • Az elektromos térerősséget csak akkor tudjuk az _E_=_F_/q módon definiálni, ha a q tart 0-hoz.
 • Az elektromos dipólustól nagy távolságban a térerősség nagysága a dipólustól vett „r” távolság -3 hatványával változik.
 • Egy egyenletesen töltött („0” vastagságú) „R” sugarú korong középpontjától „+0” távolságra a töltéssűrűség értéke: szigma/epszilon0 //(Gauss-ból kijön)
 • Egy fémfelület valamely pontjában az elektromos térerősség nagysága „E”. Ekkor a felületi töltéssűrűség érteke: *E*epszilon0*
 • Egy végtelen hosszú egyenes vonaltöltés terében az elektromos potenciál „nulla” értékét tetszőleges véges pontban választjuk meg.
 • Egy „R” sugarú gömbben egyenletes negatív töltéssűrűség van. Az elektromos potenciál minimális értéke a gömb középpontjában lévő helyen van.
 • Egy elektromos ponttöltés _B_ mágneses térben van. Csak akkor hat rá erő, ha mozog és nem párhuzamosan a B-vel.
 • Homogén mágneses térben egy tetszőleges alakú zárt áramhurok helyezkedik el. A hurokra ható eredő erő a hurkot forgó mozgásra kényszeríti.
 • Egy „R” sugarú kör alakú áramhurokban folyó áram „I”. A „B” mágneses indukció a hurok középpontjában: *mű0*I/2R* //(Biot-Savartból jön ki)
 • Egy ferromágneses anyagot úgy lehet lemágnesezni, hogy olyan mágneses térbe helyezik: ami periodikusan változó polaritású, csökkenő amplitúdójú.
 • Egy síkkondenzátort „5 ampererősségű” egyenárammal töltünk. Az eltolási áram ekkor: 5 A //(az eltolási áram definíciójából végig lehet írni).
 • Egy „Q” töltés egy „R” sugarú körpályán állandó nagyságú sebességgel mozog, ekkor mágneses hullámot kelt, mert a sebessége változik.
 • Az elektromágneses síkhullámban az E és B vektorok egymásra merőlegesek.
 • Egy elektromágneses síkhullámban az elektromos térerősség nagysága 3000, ekkor B: E/c = 10^-5 T.
 • Állandó elektromos potenciálon lévő vezető felületén az elektromos térerősség ott a legnagyobb, ahol a görbületi sugara a legkisebb (a csúcshatás miatt).
 • Időben változó mágneses mező által keltett elektromos mezőben az erőtér munkája függ az úttól.
 • Két párhuzamos, egyenes vezető között taszító erő hat, ha az áramok iránya ellentétes.
 • Ha magában álló, töltött síkkondenzátor fegyverzetei közé [math] \varepsilon_r [/math] permittivitású szigetelő lemezt helyezünk, a fegyverzetek közötti feszültség csökken ([math] \varepsilon_r [/math]-ed részére).
 • Mágneses dipólus potenciális energiája külső mágneses mezőben akkor a legkisebb, ha a dipólusmomentum az erővonalakkal 0°-os szöget zár be.
 • Elektromos dipólus potenciális energiája külső elektromos mezőben akkor a legkisebb, ha a dipólusmomentum az erővonalakkal 0°-os szöget zár be.
 • Paramágneses anyagok mágneses szuszceptibilitásának előjele pozitív.
 • Diamágneses anyagok mágneses szuszceptibilitásának előjele negatív.
 • Egy közeg abszolút törésmutatója a vákuumbeli és közegbeli fénysebesség hányadosa.
 • Amikor egy közegben haladó fény nagyobb törésmutatójú közeg határáról visszaverődik, fázisa [math] \pi [/math]-vel ugrik.
 • Ha egy többréses interferenciában a rések száma 6, akkor mennyi a főmaximumok közti mellékmaximumok száma: 4.
 • Fényelektromos jelenség (fotoeffektus) során az anyagból kilépő elektronok kinetikus energiája lineárisan függ a megvilágító fény frekvenciájától.

Ellenőrizetlen megoldások

 • Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z) tangenciális komponense folytonos.
 • Két különböző vezetőképességű közeg határfelületén az elektromos áramsűrűség vektorának tangenciális komponense folyamatos.
 • Két szigetelő határfelületén az elektromos térerősség vektorának tangenciális komponense folyamatos.
 • Ha két szigetelő határfelületén nincsen szabad felületi töltéssűrűség, akkor az elektromos eltolás vektorának normális komponense folytonos.
 • Időben változó mágneses mező tetszőleges zárt görbére számított vonalintegrálja nem zérus.
 • Sztatikus elektromos mezőben az elektromos térerősségnek tetszőleges zárt görbére számított vonalintegrálja zérus.
 • Ha nincsen külső mágneses tér, a diamágneses anyagok atomjainak mágneses dipólusmomentuma zérus.
 • A Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyagok paramágnessé válnak.
 • A mágnesezettség vektorának definíciója: [math] \vec{M} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} \vec{p}_m [/math], tehát a térfogategységre vonatkoztatott mágneses dipólmomentum.
 • A permanens (állandó) mágnes belsejében a mágneses indukció vektora és a mágneses térerősség vektora megegyező irányú.
 • Az eltolási áramsűrűség vektora vákuumban (képlet): [math] \frac{dD}{dt} [/math] vagy [math] \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} [/math].
 • Egy optikai rács felbontása annál nagyobb, minél nagyobb az elemszáma (rések száma) és minél nagyobb rendű elhajlási képet figyeljük meg.
 • Szabad térben terjedő elektromágneses síkhullámban az elektromos mező és a mágneses mező energiasűrűsége megegyezik.
 • Az elhajlási kép maximumainak irányában a rés két széléről kiinduló sugarak útkülönbsége éppen [math] \frac{\lambda}{2} (2k+1) [/math] , vagyis a félhullámhossz páratlan számú többszöröse.
 • Rés elhajlási képében a fő elhajlási maximum kiszélesedik, ha a beeső fény frekvenciája csökken.
 • Diffrakciós rács főmaximumainak szélessége fordítva arányos a rések középvonalának távolságával.
 • Fraunhofer diffrakciónál a forrás és a megfigyelő (detektáló ernyő) az apertúrától távol van.
 • Egy optikai eszköz felbontóképessége annál jobb, minél nagyobb az apertúra átmérője.
 • A rács a nagyobb hullámhosszúságú fényt jobban eltéríti, mint a kisebb hullámhosszúságút.
 • A rács a vörös színű fényt jobban eltéríti, mint a kék színűt.
 • [math] \left| \Psi(x) \right|^2 dx [/math] megadja a részecske tartózkodási valószínűségét az [math]x[/math] és [math]x+dx[/math] közötti tartományban.
 • A hidrogén atom [math]n=3[/math] fő kvantumszámához tartozó összes spin-pályaállapot száma: [math] 2n^2=18 [/math].
 • A hidrogén atom [math]n=4[/math] fő kvantumszámához tartozó összes pályaállapot száma: [math] n^2=16 [/math].
 • Egy dimenzióban mozgó, harmadik energiaszinten lévő kötött állapotú részecske tartózkodási valószínűségének *3* "púpja" van.
 • Egy dimenzióban mozgó részecske hullámfüggvényének az első gerjesztett állapotban *2* "púpja" van.
 • Az állapot degenerációja azt jelenti, hogy ugyanaz a sajátérték több sajátállapothoz is tartozik.
 • Ciklotronban a különböző sebességű ionok periódusideje egyenlő.
 • A Heisenberg-féle határozatlansági relációban [math] \Delta px [/math] a [math]px[/math] impulzus mérésének a négyzetes szórását jelenti.
 • Az "állapotsűrűség [math]x[/math] eloszlásfügvény [math]x d \varepsilon [/math]" kifejezés megadja az [math] \varepsilon [/math] és [math] \varepsilon + d \varepsilon [/math] közötti részecskék (elektronok) betöltött állapotok számát.
 • [math]T=0[/math] hőmérsékleten a Fermi-szintnél kisebb energiákra a Fermi-Dirac eloszlásfüggvény értéke *0*.
 • A lézer-működés alapja az az elemi elektronátmenet, amelyet indukált emissziónak hívunk.
 • A lézer működéséhez egy ún. inverz populációt kell létrehozni, amikor ugyanazon energiaszinten sok elektron helyezkedik el, viszonylag hosszú ideig.
 • Ugyanabban az állapotban lévő fotonok száma tetszőleges lehet.
 • Ha egy inerciarendszerben két esemény egyidejű, akkor egy ehhez képest állandó sebességgel mozgó vonatkoztatási rendszerben szintén.
 • ..."itt volt vmi rizsa"... ilyenkor [math] \int \vec{E}d\vec{l} [/math] egyenlő [math] -\frac{d \Phi_B}{dt} [/math].
 • A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggésben a [math] \lt x\gt [/math] jelentése: a helymérés szórása.
 • Permanens mágnes belsejében a mágnesezettség vektora a mágneses indukcióvektor irányával megegyező irányú.
 • Az elektron pályaperdülete alapállapotú hidrogénatomnál Schrödinger szerint *0*.
 • Egy félvezető tiltott sávjának a nagysága 1 eV.
 • Az elektromos eltolás vektorának tetszőleges zárt felületre számított fluxusa a felületen belüli valódi töltéssel egyenlő.
 • Magában álló, töltött síkkondenzátor fegyverzetei között [math] \varepsilon[/math] permittivitású szigetelő lemez van. A szigetelő kihúzása után a fegyverzetek közötti feszültség .
 • Ciklotronban a különböző sebességű ionok periódusideje független a részecske energiájától.
 • Fényelektromos jelenség (fotoeffektus) során az anyagból kilépő elektronok kinetikus energiája egyenesen arányos a megvilágító fény frekvenciájával.
 • Permamens (állandó) mágnes belsejében a mágnesezettség vektora és a mágneses térerősség vektora ellentétes irányú.
 • Diamágneses anyagok atomjainak nincs eredő mágneses dipólusnyomatáka.
 • Időben változó mágneses mező által keltett elektromos mezőben az erőtér munkája függ az úttól.
 • Inkoherens sugárzók által kibocsátott hullámok intenzitása adódik össze.
 • Diffrakciós rács főmaximumainak szélessége fordítva arányos a rések középvonalának a távolságával.
 • Rés elhajlási képében a fő elhajlási maximum kiszélesedik, ha a beeső fény frekvenciája csökken.

Régi igaz-hamis kérdések

A mostani zh-kban, vizsgákban már ugyan nincsenek ilyen igaz-hamis kérdések, de az igaz állítások átalakítva előfordulhatnak kiegészítendő mondatként. Ezért az itt következők csak az igaznak jelölt állítások!

 • Az indukált foton emisszió során két azonos energiájú foton távozik.
 • A mellékkvantumszám határozza meg az atomi elektron pályaperdületének nagyságát.
 • A hőmérséklet növekedésével az ionmozgékonyság folyadékok esetében növekszik.
 • A gerjesztési törvény értelmében a mágneses térerősség zárt görbére vonatkozót integrálja megegyezik a zárt görbe által meghatározott felületen áthaladó előjeles áramok összegével.
 • A Lenz törvény értelmében zárt vezetőben mindig olyan áram indukálódik amely az őt létrehozó indukció fluxus változását akadályozza.
 • A foton energiája a Planck-állandó és a frekvencia szorzata.
 • A foton energiája egyenesen arányos a frekvenciával.
 • A villamos fluxus a villamos térerősség felületi integrálja adott felületre.
 • Sztatikus térben a villamos térerősség merőleges egy fémtest felületére.
 • A Heisenberg féle határozatlansági reláció szerint egy részecske x irányú impluzusa, és x koordinátája nem mérhető egyidejűleg tetszőleges pontossággal.
 • A villamos térerősség vektor különböző dielektrikumok határfelületére merőleges komponense ugrásszerűen változik a határfelületen.
 • A felezési idő megegyezik azzal az idővel mialatt az adott populáció a felére csökken.
 • A Poynting vektor az elektromágneses tér energia áramsűrűségét adja meg.
 • A polarizáció vektora megadja az adott anyag egységnyi térfogatra vonatkoztatott eredő dipólnyomatékát.
 • A kvantummechanikában a fizikai mennyiség operátorának sajátértékei adják meg a fizikai mennyiség lehetséges értékeit.
 • Az F fizikai mennyiség operátorának sajátértékei F lehetséges értékeit adják meg.
 • A mágnesezettség vektora megadja az adott anyag eredő mágneses dipólnyomatékát egységnyi térfogatra vonatkoztatva.
 • A villamos térerősség vektor különböző dielektrikumok határfelületével párhuzamos komponense folyamatosan megy át a határfelületen.
 • A kvantummechanikai rendszer állapotát az időfüggő Schrödinger egyenlet határozza meg.
 • A villamos térerősség megadja az egységnyi töltésre ható erő nagyságát és irányát.
 • A vonalmenti töltéseloszlás megadja az egységnyi hosszra eső töltésmennyiséget.
 • Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyag mágneses permeabilitása ugrásszerűen megnő.
 • A Poynting vektor nagysága az elektromágneses tér intenzitását adja meg.
 • Egy adott anyag esetén a foton abszorpció és indukált foton emisszió valószínűsége azonos.
 • A kondenzátor kapacitása a tárolt töltés és a fegyverzetek közötti potenciálkülönbség hányadosa.
 • Az önindukciós együttható az elrendezésre számított indukció fluxus és az abban folyó áram hányadosa.
 • A ferromágneses anyag koercitív ereje azt a mágneses térerősség értéket jelenti, amelynél a mágneses indukció nulla.
 • A fénynyomás a Poynting vektor és a fénysebesség hányadosával arányos.
 • Távollátás esetén a távoli tárgy képe a szemben a retina mögött jön létre, amelyet pozitív lencsével korrigálunk.
 • Paraxiális gömbtükör fókusztávolságon belüli tárgyról virtuális egyenes állású képet hoz létre.
 • A csillagászati távcső szögnagyítása közelítőleg az objektív és az okulár fókusztávolságainak hányadosa.
 • Elektromágneses síkhullám terjedési iránya merőleges a mágneses térerősségre.
 • A törésmutató a vákuumbeli fénysebesség és a közegbeli fényesség hányadosa.
 • A dioptria a méterben mért fókusztávolság reciproka.
 • Optikai leképzés során a divergáló képsugarak látszólagos képet hoznak létre.
 • Optikai tükör nagyítása fordított állású kép esetén negatív.
 • Két hullám koherens, ha hullámhosszuk egyenlő és a fáziskülönbségük bármely pillanatban ugyanakkora.
 • Fresnel diffrakció esetén mind a fényforrás, mind az ernyő közel vannak az apertúrához.
 • Hologram esetén a referencia és a tárgyhullám interferenciája lép fel a filmen.
 • Az általános relativitáselmélet értelmében egy adott test súlyos és tehetetlen tömegének hányadosa állandó.
 • A mellék-kvantumszám egyes értéke a p alhéjnak felel meg.
 • Az atommag hatáskeresztmetszete m2 dimenziójú.
 • Az általános relativitáselmélet szerint a fizikai törvényeknek minden vonatkoztatási rendszerben ugyanaz az alakjuk.
 • A mozgási hosszt szinkronizált órák segítségével tudjuk definiálni.
 • A Geiger-Müller számláló berendezésben a mért sugárzás ionizálja a benne lévő gázt.
 • A Bohr-féle atommodell a H-szerű ionokra sikerrel használható.
 • Az alagúteffektus során az E energiájú elektron nullától különböző valószínűséggel áthalad a V potenciálú falon (E<V).
 • Az adott test 27 °C-on 81-szer annyi energiát sugároz ki, mint 100 K-en.
 • A tömeg megmondja a téridőnek, hogyan görbüljön, görbült téridő pedig megmondja a tömegnek hogyan mozogjon.
 • Az atommagot a kis hatótávolságú vonzó magerő tartja össze.
 • Belső konverzió során a gerjesztett atommag az atomi elektronnal való kölcsönhatás során szabadul meg a többletenergiától.
 • Unipoláris dinamó esetén az indukció fluxus időbeli változása nulla.
 • Pozitron bomláskor az anyamag tömegszáma változatlan.
 • A kvantummechanikai hullámfüggvény abszolútérték-négyzete a részecske tartózkodási valószínűség sűrűségét adja meg.
 • De Broglie szerint az elektron anyaghullámhossza a Planck állandó és az elektron impulzusának hányadosa.
 • A speciális relativitáselmélet szerint a vákuumbeli fénysebesség minden inerciarendszerben ugyanaz.
 • A hologram a fényképlemezen nemcsak az intenzitás, de a fázisviszonyokat is rögzíti.
 • Indukált emisszió során a bejövő foton alacsonyabb energiaszintre kényszeríti a gerjesztett elektront és két azonos energiájú foton távozik.
 • A kiválasztási szabály szerint a mellékkvantumszám csak plusz mínusz egyet változhat gerjesztéskor.
 • A mágneses indukció vektor különböző anyagok határfelületére merőleges komponense folytonosan megy át.
 • Vékony lencse esetében a tengellyel párhuzamos sugár úgy törik meg, hogy a sugár vagy meghosszabítása a fókusz ponton halad át.
 • Az eltolási áramsűrűség az eltolási vektor idő szerinti deriváltja.
 • Hologram esetén a referencia és tárgyhullám interferenciája lép fel a filmen.
 • Röntgen diffrakció során 0.1 nm nagyságrendjébe eső hullámhosszúságú elektromágneses hullámot kell használni ahhoz, hogy értékelhető diffrakciós csúcsokat kapjunk a NaCl kristályról.
 • Az eltolási vektor dimenziója [math] \frac{J}{m^2V} [/math].
 • Pauli elv szerint két elektron egy rendszeren belül nem lehet azonos állapotban.
 • A foton abszorpció átmeneti valószínűsége nagyobb az indukált emisszió átmeneti valószínűségénél.
 • Két pont közötti elektrosztatikus feszültség megegyezik az egyes pontokban lévő potenciálok különbségével.
 • Maxwell második egyenlete szerint a villamos térerősség rotációja megegyezik a mágneses indukció vektor idő szerinti deriváltjának ellentettjével.
 • Távvezeték esetén a Poynting vektor vezetékkel párhuzamos komponense szállítja az energiát a fogyasztóhoz.