Fizika 2 - Új Igaz-Hamis kérdések

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Fizika 2


Ezen az oldalon lehet gyűjteni az igaz-hamis kérdéseket.


1. Elektrosztatikában az elektromos térerővonalak pozitív töltésből (vagy a végtelenből) indulnak, és negatív töltésen (vagy a végtelenben) végződnek.
2. Az elektromos potenciál nem lehet negatív.
3. Az elektromos feszültség a térerősség és a távolság szorzata.
4. Az elektromos dipólus össztöltése zérus, ezért a dipólust körülvevő zárt felületre a térerősség teljes fluxusa zérus.
5. Az eletromos térerősség zárt felületre vett fluxusa nem lehet negatív.
6. Elektrosztatikában egy fém felületén a töltéssűrűség mindenhol ugyanakkora.
7. Elektrosztatikában egy fém felületén a potenciál mindenhol ugyanakkora.
8. A Gauss-törvény szerint az elektromos erővonalak zártak.
9. A Gauss-törvény szerint ha egy ponttöltést körülvevő gömbfelület sugarát megkétszerezzük, a gömbfelületre számított elektromos fluxus megnégyszereződik.
10. Az elektromos térerősség tangenciális komponense folytonosan megy át két dielektrikum határfelületén.
11. Sorosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása az egyes kapacitások összegével egyenlő.
12. Egy kondenzátor kapacitása fordítottan arányos a kondenzátorra kapcsolt feszültséggel.
13. A kapacitás mérhető J/V2 egységekben.
14. Egy kondenzátor energiája egyenesen arányos az elektródákra kapcsolt feszültséggel. 15. Mágneses térben nem hat erő elektromos töltésekre.
16. A Biot-Savart törvény szerint a B mágneses indukció vektora párhuzamos az őt létrehozó áram irányával.
17. A Biot-Savart törvény szerint a B mágneses indukció fordítottan arányos az áramelemtől mért távolság köbével.
18. Ha egy zárt görbe által határolt felületet összességében nem döf át áram, akkor a zárt görbe mentén a mágneses térerő mindenhol zérus.
19. A H mágneses térerő vonalmenti integrálja lehet negatív.
20. A B mágneses indukció zárt felületre vett fluxusa mindig zérus.
21. Paramágneses anyagok relatív mágneses permeabilitása 0 és 1 közé esik.
22. Diamágneses anyagok mágneses szuszceptibilitása negatív.
23. Gázok vagy folyadékok nem lehetnek paramágnesesek.
24. A Curie-hőmérsékleten a paramágneses anyagok elveszítik paramágneses tulajdonságukat.
25. A mágneses tér energája mindig egyenlő az elektromos tér energiájával. 26. A kölcsönös induktivitás az áramerősséggel arányos.
27. A Faraday-indukciós törvény szerint csak akkor indukálódik feszültség, ha a B mágneses indukció időben változik.
28. Az eltolási áram képes időben állandó mágneses teret kelteni.
29. Vákuumban a mágneses tér energiasűrűsége arányos a mágneses indukció négyzetével.
30. Transzformátorok vasmagját lágyvasból készítik, hogy a hiszterézis-veszteséget csökkentsék.
31. Ha Young kettős-rés kísérletében fehér megvilágítást alkalmazunk, a magasabb rendű interferenciacsíkok színesek.
32. Ha Young kettős-rés kísérletében fehér megvilágítást alkalmazunk, a nulladrendű interferenciacsík színes.
33. Amikor a fény optikailag sűrűbb közegről verődik vissza, 180° fázistolást szenved.
34. Egy diffrakciós rács felbontóképessége függ a megvilágított rácsvonalak számától.
35. Egy csillagászati távcső felbontóképessége független a megfigyelt fény hullámhosszától.
36. A Fermat-elv szerint a fény még inhomogén anyagban is egyenes mentén terjed.
37. Amikor a fény optikailag sűrűbb közegbe hatol be, a hullámhossza csökken.
38. Ha egy polárszűrőre polarizálatlan fény esik, a polárszűrő az intenzitásnak kevesebb mint 10%-át engedi át.
39. A Brewster-szög mindig kisebb, mint az ugyanarra a határfelületre vonatkozó teljes visszaverődés határszöge.
40. Teljes visszaverődés csak akkor jöhet létre, amikor a fény sűrűbb közegből ritkább közeg felé halad.
41. Ha egy határfelületet Brewster-szögben világít meg egy lineárisan polarizált fénysugár, a visszavert fény elliptikusan polarizált lesz.
42. Ha egy fénysugár levegőből üveg felé terjed (az üvegre n=1.5), és az üveget 80° beesési szög alatt éri, teljes visszaverődés történik.
43. A Newton-gyűrűk jelensége lencsefelületek tesztelésére használható.
44. Kalcitkristály belsejében egy pontszerű fényforrás elliptikus hullámfrontokat is ki tud bocsátani.
45. A „polarizálatlan fény“ és az „elliptikusan polarizált fény“ kifejezések ugyanazt a jelenséget írják le.
46. A napfény elliptikusan polarizált.
47. Ha két polárszűrőt egymásra helyezünk, az átengedett intenzitás lehet nagyobb is, mint a bejövő intenzitás 50%-a.
48. Magas hőmérsékleten a lézerek pusztán a spontán emisszió jelensége alapján is tudnak működni.
49. Populáció-inverziót csak termodinamikai egyensúlyban lehet megvalósítani.
50. A holográfiában a referenciahullám használata teszi lehetővé, hogy a tárgyhullám fáziseloszlását is rögzíteni tudjuk.IGAZ-HAMIS(elvileg teljesen helyes megoldás,előadáson megcsináltuk)

1) IGAZ- (nyilvánvaló)
2) HAMIS
3) HAMIS,(H&N 614. oldal). 26-5ös képlet!
4) IGAZ
5) HAMIS (zárt felületre fluxus=Q/ε0 , Q lehet negatív)
6) HAMIS (éleken, csúcsokon pl lehet töltés többlet)
7) IGAZ(a fém felülete ekvipotenciális felület)
8) HAMIS (elvileg nem zártak, pozitív töltésűről indul és negatívon végződik. HN könyv szerint ellentétben a mágneses erővonalakkal, amik zárt hurkok)
9) HAMIS (a fluxus zárt felületre független a sugártól)
10) IGAZ (http://hu.wikipedia.org/wiki/Maxwell-egyenletek Határfeltételek rész)
11) HAMIS(1/Ce=1/C1+1/C2)
12) HAMIS (Mert ugyan C=Q/U, de a kapacitás csak geometriai paraméterektől függ.)
13) IGAZ (http://hu.wikipedia.org/wiki/Farad :D)
14) HAMIS(mert Q egyenesen arányos V-vel)
15) HAMIS(a mozgó töltésekre hat,állóra nem)
16) HAMIS(vektoriális szorzat, B merőleges I-re)
17) HAMIS(a távolság négyzetével arányos fordítottan)
18) HAMIS össz 0->vhol lehet h nem 0 ->ott van térerö->hamis
19) IGAZ
20) IGAZ(Maxwell III. http://a2lap.uw.hu/media/dok/maxwellek.pdf)
21) HAMIS(1-nél egy kicsit nagyobb)
22) IGAZ(http://hu.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A1gnesess%C3%A9g)
23) HAMIS(de)
24) HAMIS(Curie-hőmérséklet felett valamivel)
25) HAMIS (rezgő kör)
26) HAMIS (csak a geometriától függ)
27) HAMIS (a fluxusnak kell változnia)
28) IGAZ
29) IGAZ (HN könyv 769 oldal, képlet az összefoglalóban)
30) IGAZ

Igaz-Hamis kérdések második fele (egyáltalán nem biztos, hogy jók - feketével írom, nézzétek át!):
Biztos, hogy jók, mai konzultáción elmondta őket Bokor tanár úr.


31)IGAZ - magasabb rendnél a diffrakció miatt szétbomlik a hullám
32)HAMIS - a nulladrendű teljesen egyenesen megy át- nem bomlik szét
33)???IGAZ
34)IGAZ (R=N*m)
35)HAMIS αmin=1,22*λ/a
36)HAMIS csak azt mondja ki, hogy az időben legrövidebb úton
37)IGAZ a hullámhossza állandó, a frekvenciája csökken (szerintem pont hogy a frekvenciája az állandó - így van, a frekvenciája állandó, így valóban csökken a hullámhossza, tehát igaz)
38)HAMIS kb.50%-át (pont 50 et)
39)IGAZ - a a reflexióval történő polarizációhoz a fény egy részének be kell hatolnia az anyagba, tehát nem verődhet vissza minden
40)IGAZ
41)HAMIS
42)HAMIS (40es alapján ez hamis - igazad van, fordítva olvastam a feladatot :))
43)IGAZ
44)???IGAZ
45)HAMIS
46)HAMIS a napfény polarizálatlan(lsd. előző)
47)IGAZ, ha egy lineárisan polarizált sugarat engedünk át egy ugyanilyen szögben álló szűrőn, a teljes intenzitást átengedi, ugyanez kettőnél is fennáll
48)???HAMIS
49)???HAMIS
50)???IGAZ