Fizika 1 vizsga, 2008.01.16.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.

Kifejtős kérdések

max. 15 pont, feladatonként 3 pont

 1. Mondja ki a tömegpontrendszerek tömegközéppont-tételét!
 2. Vezesse le a Doppler hatás frekvencia képleteit!
 3. Ideális gázok esetén vezesse le az adiabatikus folyamatokra jellemző [math]pV^\kappa[/math] összefüggést!
 4. Mondja ki az elektrosztatika Gauss tételét!
 5. Adja meg és vezesse le a ponttöltés rendszer elektrosztatikus energiáját!

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p

 1. A sebességnek soha sincs a pályára merőleges komponense, de a gyorsulásnak lehet.
 2. Ha egydimenziós mozgásnál a gyorsulás csökken, akkor a sebesség is mindig csökken.
 3. A körmozgás szögsebesség-vektora mindig merőleges egy adott pont ezen körmozgásából származó sebességére.
 4. A ferde hajítás vizsgálható a vízszintes és függőleges komponensek időbeli változásaként.
 5. A Földön a testre ható Coriolis erő, akkor a maximális, ha a Föld szögsebesség vektora és a test Földön mért sebessége párhuzamosak.
 6. Longitudinális hullám esetén a hullámfrontok síkok.
 7. A munkatétel nem érvényes, ha az erők között súrlódási erők is vannak.
 8. A levegőhöz képest nyugvó megfigyelő a mellette elhaladó mentőautó szirénájának hangját mélyülőnek hallja.
 9. Merev test perdülete állandó, ha a ráható erők eredő fogatónyomatéka nulla.
 10. Vékony lemez esetén (lemezre merőleges tengelyeket tekintve), párhuzamos tengelyek közül mindig a tömegközépponton átmenő tengelyhez tartozó tehetetlenségi nyomaték a legkisebb.
 11. A Carnot-féle körfolyamat két adiabatikus, és két izochor folyamatot tartalmaz.
 12. Az entrópia állapotfüggvény, azaz független attól, hogy reverzibilis vagy irreverzibilis változással jutott a gáz adott állapotába.
 13. Az elektrosztatikában a potenciál és a térerősség egyaránt nulla fémek felületén.
 14. Kondenzátorok energiája egyenesen arányos a rajtuk lévő feszültséggel.
 15. A termodinamika első főtétele az energia megmaradás legáltalánosabb formája.


Megoldás

official

 1	 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
 I	 H	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	?	H	I

Megjegyzés: 10. Steiner-tétel miatt biztos igaz (m*d2 nem negatív). -- P - 2009.01.07.

Feladatok

max. 20 pont, feladatonként 2,5 pont

1. Egy tömegpont egyenes vonalú mozgást végez az x tengely mentén. Mozgását az x(t)= -1 + 3t2 - 2t3 függvénnyel írhatjuk le. Mekkora a tömegpont átlagsebessége a t = 0 s indulástól az első megállásig tekintve?
A: 9 m/s
B: 1 m/s
C: 3 m/s
D: 5 m/s
E: egyik sem
2 Hány mól 1 m3 normál állapotú kriptongáz?
A: ?
B: 23
C: ?
D: 45
E: egyik sem
3 Egy m1 = 3 kg tömegű test rugalmatlanul ütközik egy m2 = 7 kg tömegű testtel. Határozzuk meg, hány százaléka vész el együttes kinetikus energiájuknak az ütközés során, ha az m2 tömegű test az ütközés előtt nyugalomban volt.
A: 70%
B: 59,5%
C: 53,2%
D: 24,5%
E: egyik sem
4. Az északi sarkon egyenesen megcélzott vízszintes irányú lövést adunk le egy 500 m-re lévő tárgyra, a lövedék sebessége 500 m/s. Milyen irányba és milyen eltéréssel csapódik be a lövedék a cél mellé - ha első közelítésben feltételezzük, hogy a lövedék rövid röpte alatt nem hagyja el a vízszintes síkot, és a rá ható eltérítő erő állandónak vehető?
A: balra 0,036 m
B: jobbra 0,056 m
C: jobbra 0,036 m
D: jobbra 0,016 m
E: egyik sem
5. 100 kPa nyomású és 200 m3 térfogatú levegőt (2 atomos!) állandó térfogaton melegítünk amíg 300 kPa lesz a nyomása. Mennyivel változott meg a gáz belső energiája?
A: 103 J
B: 102 J
C: 108 J
D: 106 J
E: egyik sem
6. Egy mólnyi ideális gáz izoterm módon 104 Pa-ról 10 Pa-ra terjed ki. Mennyi az entrópia megváltozása?
A: 57 J/K
B: 255 J/K
C: 6523 J/K
D: 606 J/K
E: egyik sem
7. Mekkora munkát kell végeznünk ha egy 6·10-9 C töltést egy 10-7 C töltés kezdeti terében a kezdeti 15 cm-es távolságból 5 cm távolságra viszünk közelebb?
A: 2,4·10-4 J
B: 7,2·10-5 J
C: 1,2·10-5 J
D: 9,6·10-7 J
E: egyik sem
8. Egymástól 40 cm-re lévő végtelen kiterjedésű párhuzamos síkok felületi töltéssűrűsége 3·10-9 C/m2 és 7·10-9 C/m2. Mekkora a síkok közötti potenciálkülönbség abszolút értéke?
A: 4,2 V
B: 22,6 V
C: 67,8 V
D: 90,4 V
E: egyik sem

Megoldás

non-official

 1 2 3 4 5 6 7 8
 B D A C C A B D
 • A számolós feladatok nagy részének megoldása:
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

-- flyerz - 2008.01.18.
-- Lord Viktor - 2013.01.24.