Üzleti jog további kérdések és válaszok

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

További kérdések és válaszok az Üzleti jog tantárgyhoz

Csak a helyes válaszokat találod meg, de a kérdést figyelmesen olvasd el!

„Atipikus” vagy „nevesítetlen” szerződés alatt a magyar polgári jogban azokat a szerződéseket értjük, amelyeket
Maga a Ptk. szerződéstípusként nem szabályoz
A bérleti szerződés
Használatra irányuló szerződésnek minősül.
A betétszerződés tárgyát a Ptk. akként határozza meg, hogy a hitelintézet köteles az ügyfél által lekötött pénzeszközök után kamatot fizetni és a betét összegét a szerződés szerint visszafizetni. Visszafizetésekor
A betét összegét, vagyis az átvett pénzzel megegyező összegű pénzt köteles a betétesnek visszafizetni
A biztosítási szerződés
Helytállásra irányuló szerződésnek minősül.
A csődegyezség
Az abban részt nem vevő hitelezőkre is kiterjed
A csődeljárás eredményeképpen
A cég nem szűnik meg
A csődeljárás során a bíróság
Használatra irányuló szerződésnek minősül.
A csődeljárás során a bíróság
Vagyonfelügyelőt rendel ki
A csődeljárás végén a cég
Nem szűnik meg.
A felek
 Választhatnak a Polgári Törvénykönyvben felkínált szerződéstípusok közül, de ha érdekük úgy kívánja, köthetnek a Ptk-ban nevesítetlen (atipikus) vagy vegyes szerződéseket is köthetnek
A felsorolt esetek közül melynek eredményeképpen szűnik meg a gazdasági társaság jogutód nélkül?
Felszámolási eljárás
A felsoroltak esetek közül egy kkt. tagjának tagsági jogviszonya nem szűnhet meg
Kiválással
A felsoroltak közül mely esetben kötelező könyvvizsgálót választani?
Minden esetben, amikor ezt a számviteli törvény előírja.
A felszámolás kezdő időpontjától a vagyonnal kapcsolatos nyilatkozatot
A felszámoló tehet
A felszámolási eljárást
Rendes polgári bíróságok folytatják le.
A feltaláló az
aki a találmányt alkotó tevékenységével megalkotta
A formatervezési mintaoltalom
a bejelentés napjától számított 5 évig tart, mely további 5-5 éves időtartamra négyszer meghosszabbítható.
A földrajzi árujelző oltalma
elvben korlátlan
A gazdasági társaságok számára kötelező tőkeminimumot
A társasági törvény írja elő
A hasznosító szerződés révén
Nem válik szabadalmassá
A haszonbérletet lényegében a bérlettől az különbözteti meg, hogy a bérlő a dolgot csak használhatja, míg a haszonbérlő
A hasznok beszedésére is jogosult
A jogosult szavatossági jogát a teljesítéstől számított
6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti.
A kartelltilalom alapnormája
A versenytörvény
A készfizető kezes
Nem követelheti, hogy a jogosult a követelést először a kötelezettől hajtsa be, a jogosult választása szerint közvetlenül fordulhat a kezes ellen.
A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít
Maga fog helyette teljesíteni
A kft. tagja főszabály szerint
Nem felel a kft. tartozásaiért.
A kölcsönszerződés
Adási típusú szerződésnek minősül.
A következő lehetőségek közül válassza ki, mely esetben szűnik meg egy gazdasági társaság jogutódlással
Társasági formaváltás eredményeképpen.
A lakásbérlet szabályait kell megfelelően alkalmazni az egyéb helyiségek bérletére is
a törvény alkalmazásában azonban nem minősül helyiségnek
A termőföld jellegű ingatlan.
A magyar jogban a szövetkezet
A gazdasági társaságoktól elkülönülő, önálló társasági forma, a gazdasági társaságokhoz hasonlóan a Ptk. szabályozza.
A magyar versenyjog által szabályozott tényállások esetén
Mindkét szerv eljárhat.
A megbízási szerződés
Ügyviteli szerződésnek minősül.
A mikroelektronikai félvezetők topográfiájára vonatkozó oltalom tárgya
Az integrált áramkör elemeinek és összefüggéseinek térbeli elrendezése.
A munkaszerződés érvényességi kelléke, hogy azt írásba kell foglalni
A munkaszerződés írásba foglalásáról
A munkáltató köteles gondoskodni.
A munkavállalónak a végzett munkáért
Külön kikötés nélkül is ellenszolgáltatás (munkabér) jár az ettől eltérő megállapodás érvénytelen.
A munkaviszony megszüntetésére
Mindig valamely fél kezdeményezése alapján kerül sor
A munkaviszonyból eredő kötelezettség teljesítéseként kidolgozott szolgálati találmányokra vonatkozó szabadalmi igény
A munkáltatót illeti meg
A nemzetközi szabadalmi bejelentés (PCT rendszer)
Két szakaszból álló folyamat melyben a kutatás jelenti a nemzetközi szakaszt, de a szabadalom megadására országonként kerül sor
A Ptk.-ban a felsoroltak közül mi nem önálló válfaja a vállalkozási szerződésnek?
A bontási és környezeti kárelhárítási szerződés
A szabadalmas
Aki a szabadalmi oltalmú bejelentést benyújtotta
A szabadalmi licencia szerződés
A szabadalom átruházását és hasznosítási jogának átengedését eredményezi
A szabadalmi törvény szerint követelmény az újdonság. Új az
Ami nem tartozik a technika állásához
A szabadalom
Időhöz kötött
A személyi jellegű biztosítéknál a fő szabály a kötelezett teljes vagyoni felelőssége, azonban
Ez természetesen limitálható összegszerűen, sőt nem ismeretlen az időbeli, határidős korlátozás sem (bankgarancia).
A szerző vagyoni jogai legáltalánosabban
A mű felhasználásra és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó kizárólagos jogait jelenti
A szerzői mű alkotóját
A mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok – a személyhez fűződő és a vagyoni jogok – összessége
A szolgáltatás időleges nem teljesítését (határidőben való nem teljesítés)
Késedelemnek nevezzük.
A találmány
Maga a műszaki alkotás, tárgy, műszaki eljárás vagy folyamat, ami feltalálói tevékenység konkrét tudományos eredménye
A találmány hasznosításával összefüggő know-how (szervezési és műszaki tapasztalatok) átadása a szabadalmas
Kötelezettsége, ha ebben külön megállapodtak a szerződésben
A társasági- és versenyjog viszonyát tekintve a jelenlegi magyar tételes jogi helyzet szerint
A Gt.-be beépült a konszernjog:a Gt. V. fejezete szabályozza a meghatározó befolyásolás jogkövetkezményeit, az elismert és tényleges vállalatcsoport intézményét
A termék földrajzi származásának feltűntetésére használt jelzés a magyar jogban
Földrajzi árujelzőként alkalmazható
A törvény a feltaláló személyére nézve
megdönthető vélelmet állít fel (a bejelentésben megjelölt személy).
A vállalkozások összefonodásához szükséges engedélyt
A Versenyhivatal (GVH) bocsátja ki.
A vállalkozások összefonódását
A Gazdasági Versenyhivatal engedélyezi
A védjegy
Az árujelzők legfontosabb fajtája
A védjegyoltalom a bejelentés napjára visszaható hatállyal
A lajstromozáskor keletkezik
A versenyjog alapvető normája
Versenytörvény (Tpvt.)
A versenytörvény (Tpvt.)
Anyagi és eljárásjogi normákat is tartalmaz.
Adásvételi szerződés esetén az eladót tájékoztatási kötelezettség terheli
ennek keretében azonban nem köteles a vevőt - részletesen és kielégítően - tájékoztatni
A dolog valamennyi tulajdonságáról, jellemzőjéről
Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához mást személyt vesz igénybe, ennek magatartásáért felelős
ez a(z)
Közreműködőért fennálló felelősség.
Amennyiben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg
A felek további szolgáltatásokkal egymásnak nem tartoznak
Az a fél, akinek javára a szerződéskötési kötelezettség fennáll, a gazdasági szerződés(t)
Megkötésére felhívhatja a kötelezettet
Az a zálogjog megszűnése előtt kötött megállapodás, amely a jogosultat az elszámolási kötelezettség alól mentesíti,
Semmis.
Az alábbi felsorolásban szereplő kifejezések közül melyik nem képezi a szerződéses jogviszony valamely elemét?
A szerződés iránya
Az alábbi felsorolásból melyik nem tartozik abba a körbe, mikor maga a teljesítésre kötelezett szerződő fél szolgáltat biztosítékot?
Kezesség
Az alábbi ismérvek közül melyik nem minősíthető közjogi jogi társulásnak?
Családjogi, örökjogi, illetve egyéb tulajdonközösségek.
Az alábbi tevékenységek közül mi részesülhet szabadalmi oltalomban?
A műszaki elgondolásra vonatkozó ötlet
Az alábbiak esetében mikor nem szűnik meg a szabadalmi oltalom?
A vizsgálati díj fizetésének elmulasztása
Az alábbiak közül mi nem számít szerződésszegésnek?
Az elállási jog gyakorlása.
Az alábbi lehetőségek közül válassza ki azt a kifejezést, mely teljessé teszi a mondatot
A szerződés létrejöttéhez a feleknek meg kell állapodniuk a szerződés ……………………………………. kérdéseiben.
Lényeges vagy bármelyikük által lényegesnek minősített
Az alábbi lehetőségek közül válassza ki azt a kifejezést, mely teljessé teszi a mondatot
A szerződés tartalmát a szerződésben foglalt fő- és mellékkötelezettségek és a velük szemben támasztható jogosultságok ………………………. adja.
Összessége.
Az alkalmazotti találmány
A munkáltató tényleges tevékenységi körébe esik, de megalkotására konkrétan nem szerepelt a munkaviszony keretei között ellátandó feladatai között
Az egyedi szolgáltatás(t)
 Az a dolog vagy magatartás, amellyel teljesíteni kell, konkrétan és egyedileg meg van jelölve, mással a kötelezett nem teljesíthet.
Az elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog közös vonása, hogy az adásvételi szerződés
A vevő egyoldalú nyilatkozatával jön létre.
Az iparjogvédelem alapvető logikája szerint
Hogy a jogosultnak teljes körű rendelkezést adjon az adott műszaki alkotás felhasználására és védelmet nyújtson a kizárólagos hasznosítási jogot megsértőkkel szemben.
Az olyan jogszabályi rendelkezés, mely valamilyen módon azt határozza meg, hogy legalább mely kérdésekben kell megállapodniuk a feleknek ahhoz, hogy a szerződés létrejöhessen, a szerződés tartalmát
Közvetett módon (sem) befolyásolja.
Az olyan jogszabályi rendelkezés, mely valamilyen módon azt határozza meg, hogy legalább mely kérdésekben kell megállapodniuk a feleknek ahhoz, hogy a szerződés létrejöhessen, a szerződés tartalmát
Közvetett módon (sem) befolyásolja.
Az olyan szerződés melyet a felek a tényleges szerződési akarattól szándékoltan eltérően hoznak létre,
Színlelt szerződésnek minősül.
Az olyan szolgáltatás, amellyel szemben a társadalomban tömeges igény jelentkezik és amely igen költséges, ezért teljesítése állami eszközök felhasználását igényli
Közszolgáltatásnak minősül.
Az rt. nyilvános alapítása esetén, az alapítási folyamat kezdetén közzé kell tenni
Az alapítási tervezetet, a tájékoztatót és a nyilvános ajánlattételt.
Az uniós irányelvek alapvetően
A nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkoznak – kivételes eset, ha hatályuk a zárt társaságokra, így a zártan működő rt.-re és a kft.-re is kiterjed
Az üzletrész adásvételénél érvényesülő elővásárlási jog (ügyelj a sorrendre!)
A tagokat, a társaságot, majd a taggyűlés által kijelölt személyt illeti meg
Az üzletrész
Megtestesíti a tagok jogait, kötelezettségeit és a társasági vagyonból a tagokat megillető hányadrészt.
Bt tagja
A társaság működésében személyes közreműködést vállalhat.
Egészítse ki a megfelelő kifejezéssel a mondatot! A biztosítási szerződés alapján a biztosító magára vállal olyan kockázatot, amely egyébként a biztosítottat terhelné
arra kötelezi magát, hogy ha meghatározott esemény – az un. ……………………….- bekövetkezik, meghatározott összeget kifizet, vagy más szolgáltatást nyújt a biztosítottnak ( illetve a kedvezményezettnek, vagy a károsultnak).
Biztosítási esemény
"Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! A szállítmányozási szerződés egy sajátságos, önállósult szerződéstípus
egyes alapszerződések (……………………….) lényeges elemeinek egyesítéséből származik."
Megbízás, bizományozás, fuvarozás
Egészítse ki a mondatot a megfelelő kifejezéssel
A visszavásárlási jog jogosultja – ……………………..- akkor is visszavásárolhatja az általa eladott dolgot a vevőtől, ha annak egyébként egyáltalán nem áll szándékában eladni azt.
A dolog előző tulajdonosa.
Egészítse ki a szöveget a helyes megoldás beillesztésével! A pénztartozás teljesítésére vonatkozó speciális szabályok szerint, ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, az elszámolás a következő
a kötelezett által fizetett összeget elsősorban ……………………….kell elszámolni.
A költségre, azután a kamatra, és végül a főtartozásra (tőketartozásra)
Egészítse ki az alábbi kifejezésekkel a definíciót! A bankszámlaszerződéssel a hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) ……………………………………… kezeli és nyilvántartja, azok terhére szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesít, a számlatulajdonost a számlája javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti.
Rendelkezésére álló pénzeszközöket
Egy bt. beltagja lehet
Kovács István amerikai-magyar kettős állampolgár, aki nagykorú
Egy bt. beltagjainak felelőssége
Mögöttes/korlátlan/egyetemleges
Egy bt. főszabályként nem szűnik meg jogutód nélkül
 Ha beleolvad egy másik gazdasági társaságba
Egy bt. létrejöhet a következő konstrukcióval
Kovács István amerikai állampolgárságú beltag és Lázár Vilmos kültag
Egy gazdasági társaság vagyona
Pénzbeli betétből és nem pénzbeli betétből (apportból) is állhat.
Egy gazdasági társaságban minősített többséget biztosító befolyással rendelkezik
A szavazatok 75%-val rendelkező tag
Egy kft. a létesítő okiratának aláírásától
A Cégjegyzékbe történő bejegyzéséig nem módosíthatja a társasági szerződését.
Egy kft. tagja Kovács Istvánra, a társaságon kívül álló személyre kívánja ruházni üzletrészét. Az adásvétel során elővásárlási jog illeti meg
 A tagokat, a társaságot és a taggyűlés által kijelölt személyt
Egy kft. tagjaként üzletrészemet
Csak abban az esetben ruházhatom át Kovács Istvánra, aki nem a társaság tagja, amennyiben az elővásárlásra jogosultak e jogukkal nem kívántak élni
Egy kft. üzletrésze
Értéke főszabályként a tagi vagyoni hozzájárulás mértékéhez igazodik
Egy kiskorú személy
nem lehet egy bt. beltagja
Egy kkt. esetében a Gazdasági társaságokról szóló törvény
Nem ír elő kötelező tőkeminimumot
Egy kkt. tagja, Kovács Istvánra (társaságon kívül álló személyre)
Átruházhatja társasági részesedését
Egy kkt. tagja
Adásvételi szerződés útján átruházhatja társasági részesedését
Egy kkt. tagjának tagsági jogviszonya nem szűnhet meg
Kitiltással
Egy kkt.-ban
Főszabályként minden tagnak azonos mértékű szavazati joga lehet
Egy kkt.-be belépő tag főszabályként
 Felel a társaság - tagsági jogviszonyának kezdete előtt keletkezett – tartozásokért
Egy kkt.-ből kiváló tag felelőssége a társaság tartozásaiért
A tagsági jogviszonyának megszűnésétől számított 5 éven keresztül áll fenn a tagsági jogviszonya alatt keletkezett tartozásokért
Egy nyilvánosan alapított részvénytársaság részvényeit
Bárki megszerezheti
Egy nyilvánosan alapított/működő rt.
Kizárólag dematerializált részvényt bocsáthat ki
Egy nyrt. által kibocsátott 500. 000 forint névértékű törzsrészvény nem szerezhető meg
400. 000 forintért
Egy nyrt. ideiglenes részvényeket bocsát ki
Cégbírósági bejegyzéstől a részvény teljes névértékének befizetéséig
Egy nyrt. ideiglenes részvényeket bocsát ki
Cégbírósági bejegyzéstől a részvény teljes névértékének befizetéséig
Egy személy által, önmagával kötött szerződés
Fő szabályként nem lehetséges
Egy zártkörűen alapított részvénytársaság részvényeit az alapításkor
Kizárólag a társaság alapító tagjai szerezhetik meg.
Egy zrt. menedzsmenti funkcióját nem láthatja el
 Kovács István ügyvezető
Egyoldalú jogügylet (jognyilatkozat) kötelmi jogviszonyt
Eredményes csődeljárás során
Helyreáll a cég fizetőképessége
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A cégbejegyzési eljárás során
A jogi képviselet kötelező.
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A cégjegyzék
Nem más, mint a közhiteles cégnyilvántartás
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A gazdasági társaság végelszámolását minden esetben
 A társaság legfőbb szerve határozza el
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A társaság legfőbb szervének az ülésén
A társaság valamennyi tagjának joga van részt venni
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A társasági határozatok bírósági felülvizsgálatát
Rendes polgári bíróságok folytatják le
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A társasági szerződés ügyvédi ellenjegyzése vagy közjegyzői okiratba foglalása
minden társasági forma esetében kötelező.
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! A végelszámolót
A társaság legfőbb szerve választja
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! Az egyszerűsített cégbejegyzési eljárásban
A jogi képviselet kötelező
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! Az úgynevezett „ideiglenes vagyonfelügyelőt”…
Rendes polgári bíróság rendeli ki a felszámolási eljárásban
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! Egy gazdasági társaság abban az időpontban jön létre
Amikor a céget bejegyzik a cégjegyzékbe.
Fejezze be a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! Egy gazdasági társaság
A cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
Fejezze be a mondatot! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) általános része …
 A valamennyi társaságra irányadó közös rendelkezéseket tartalmazza
Fejezze be a mondatot! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) általános része …
A valamennyi társaságra irányadó közös rendelkezéseket tartalmazza
Fejezze be a mondatot! A Gt. tárgyi hatálya…
Kiterjed az üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alakuló (alakult) társaságokra
Fejezze be a mondatot! A társaságok …
Általában „továbbtársulhatnak”, a Gt. 5. §-a azonban hitelezővédelmi okokból tartalmaz néhány korlátozó szabályt
Fejezze be a mondatot, hogy az állítás helyes legyen! A Gt. szabályai …
Főszabályként kogensek (kötelezőek):a tagok e törvény rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha ezt a törvény megengedi.
Fejezze be a mondatot, hogy az állítás helyes legyen! A Gt. szabályai …
Alapvetően diszpozitív (megengedő) jellegűek, a felek azoktól közös akarattal eltérhetnek
Fejezze be a mondatot, hogy az állítás igaz legyen! A gazdasági társaságok
Profitorientált és nonprofit jelleggel is működhetnek.
Fejezze be a mondatot, hogy az állítás igaz legyen! A társasági jog anyagi jogi normáit, főszabályként…
 A gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) tartalmazza.
Ha valaki jogából enged, vagy jogáról lemond, nyilatkozatát
Nem lehet kiterjesztően értelmezni.
Ha valamelyik szerződő fél cselekvőképtelen (vagy korlátozottan cselekvőképes személy nem képviselője jóváhagyásával szerződik), a szerződés
Semmis (érvénytelen)
Hogyan felel a kft. tagja a társaság irányában az apport szolgáltatásától számított öt évig, ha az apportul szolgáló vagyontárgyat felülértékelte?
Korlátlanul és a felülértékelésről tudó, ill. azt megszavazó tagokkal egyetemlegesen
Jelölje a helyes állítást!
Az anyagi versenyjog a b) pontban foglalton túl a tisztességtelen piaci magatartás vonatkozásában is tartalmaz szabályokat.
Jelölje, hogy mi nem lehet apport!
Forgalomképtelen követelés
Jogutód nélkül megszűnik a betéti társaság, ha
Tagjainak száma két kültagra csökken.
Keletkeztethet-e kötelmi jogviszonyt a jogalap nélküli gazdagodás?
Igen
Ki engedélyezi a vállalatok összefonódását
A Gazdasági Versenyhivatal
Ki hoz érdemi döntést szabadalmi hatósági ügyekben?
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Ki jár el iparjogvédelmi ügyekben az oltalom megadása érdekében?
 Kormányhivatal
Kisebbségvédelem főszabályként a szavazatok
5%-val rendelkező tagokat illeti meg
Klasszikus versenyjogi tényállások (versenytársi sérelmek) esetében
Rendes polgári bíróság jár el
Kovács István tagot a Rózsa kft.-ből
rendes polgári bíróság zárhatja ki
Mely gazdasági társasághoz kapcsolódik szorosan az értékpapír- és tőzsdejog?
Rt.
Mely jogalany minősül az alábbiak közül szervezeti jogalanynak?
A gazdasági táraság
Mely jogszabály szabályozza a fizetésképtelenség jogát?
Külön törvény, a csődtörvény
Mely vagyonjogi szabályokhoz nem kötődik a társasági jog?
A jogalanyisághoz.
Melyik állítás nem felel meg a valóságnak a mondat összefüggésében? A megbízási szerződés ügyviteli típusú szerződés, így a vállalkozási szerződéstől való legalapvetőbb elhatárolási szempont, hogy a megbízási szerződés keretében a megbízott csak az ügy ellátására vállal kötelezettséget, így teljesítésének ellenértéke, a megbízási díj pedig akkor is nem jár, ha a megbízás nem jár eredménnyel
A megbízási díj pedig akkor is jár, ha a megbízás nem jár eredménnyel.

.

Melyik állítás nem igaz? A munkaviszony alanyai
A szakszervezet
Melyik állítás-variációval való kiegészítéssel válik igazzá a következő mondat? A csődeljárás az adós székhelye szerinti …….. bíróság hatáskörébe tartozó ………. eljárás.
Megyei (fővárosi) - nemperes
Melyik nem kritériuma a szabadalmaztathatóságnak
Esztétikai értéke
Melyik nem kritériuma a szabadalmaztathatóságnak
Esztétikai értéke
Mi a döntő az egyéni jelleg megítélésében?
A tájékozott használóra tett összbenyomás
Mi nem előfeltétele a formatervezési mintaoltalom elnyerésének
Feltalálói tevékenységhez kapcsoltság
Mi nem helyes az alábbi definícióban
a használati mintaoltalom
Amelyek ugyan az iparban nem alkalmazhatók
Miért nem részesülhet szabadalmi oltalomban a növény- és állatfajta?
 Mert lényegüknél fogva biológiai, nem műszaki természetűek
Milyen formában lehet gazdasági táraságot alapítani Magyarországon?
 Csak a Gt.-ben szabályozott öt formában alapítható társaság
Mind a felmondás, mind pedig az elállás joga
Jogszabálynál fogva vagy a szerződésen alapulóan illetheti meg a felet.
Minősített többséget biztosító befolyás megszerzését
Be kell jelenteni a cégbíróságnak
Mire nem köteles a szállítási szerződés alapján a szállító? A szerződésben meghatározott dolgot a megrendelőnek
Haladéktalanul átadni.
Mit fejez ki a társulási szabadság és a vállalkozói privát autonómia, a társulók akaratérvényesítésének elve?
A gazdasági társaságnak elsősorban tulajdonosai gazdasági érdekét kell szolgálnia:az állam csak közérdekvédelmi okokból és csak törvényességi felügyeletet gyakorolhat a gazdasági társaságok felett, mégpedig alapvetően nem közigazgatási, hanem bírói úton
Mit jelent a cégkizárólagosság elve?
Ugyanazon (rövidített) cégnév alatt még két különböző tevékenységi körű cég sem jegyezhető be/működhet.
Mit jelent, hogy a magyar jogban a jogi személynek is általános, ún. abszolút jogképessége van
Minden jognak, illetve kötelezettségnek alanya lehet, amely természeténél fogva nem csak az emberhez fűződik (pl. névvédelem, goodwill stb.).
Mit nevezünk fizetésképtelenségi jognak?
 A csőd- és a felszámolási eljárást
Nem a tisztességtelen versenycselekmények közé tartozik
Árkartell
Nem kaphat szabadalmi oltalmat a törvény szerint
A felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer
Nem klasszikus versenyjogi tényállás (versenytársi sérelem) a felsoroltak közül
A fogyasztók megtévesztésének a tilalma
Nem mentesül a kartelltilalom alól
Az a kartell, amelynek megvalósulása során a verseny korlátozása a gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket meghaladja
Nem tartozik a csődtörvény hatálya alá
Végelszámolási eljárás
Óvadék lehet
 Pénz, takarékbetétkönyv vagy értékpapír
Számítógépes program részesíthető-e formatervezési mintaoltalomban
Nem
Számítógépes program részesíthető-e formatervezési mintaoltalomban
Nem
Tegye az állítást igazzá! A versenykorlátozások joga ...
Egyaránt lefedi a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, a versenykorlátozó megállapodások, illetve egyeztetett gyakorlat tilalmát és a fúziókontrollt.
Tegye helyessé az állítást! A Versenyhivatal eljárása a következő szakaszokból áll
 ...előzetes vizsgálat, érdemi vizsgálat és utóvizsgálat.
Tegye igazzá az állítást! A cégeljárásokat…
A megyei bíróságok mint cégbíróságok folytatják le.
Tegye igazzá az állítást! A könyvvizsgáló feladata
Annak ellenőrzése, hogy az éves eredmény-beszámoló megfelel-e a jogszabályoknak.
Tegye igazzá az állítást! A részvényes főszabály szerint …
Nem felel az rt. tartozásaiért.
Tegye igazzá az állítást! A végelszámolási eljárás megindítását
A legfőbb szerv határozza el
Tegye igazzá az állítást! Az alapítvány …
 Intézményi jellegű jogi személy.
Tegye igazzá az állítást! Az rt. „saját részvénye”
 Nem jár szavazati joggal.
Tegye igazzá az állítást! Egy gazdasági társaság legfőbb döntéshozó szerve
A társaság tagjainak összességéből áll.
Tegye igazzá az állítást! Egy gazdasági társaság legfőbb szerve
Stratégiai jelentőségű döntéseket hoz.
Tegye igazzá az állítást! Egy gazdasági társaság létesítő okirata akkor érvényes, ha …
Valamennyi tag aláírja és ügyvéd ellenjegyzi.
Tegye igazzá az állítást! Ha a gazdasági társaság – éves átlagban, teljes munkaidőben – 200 főnél több munkavállalót foglalkoztat, a társaság dolgozói közül az üzemi tanács jelöli ki a társaság …
Felügyelőbizottságának egyharmadát.
Tegye igazzá az állítást! Kiválás esetén …
A jogelőd cég is fennmarad akként, hogy létrejön egy tőle független jogutód cég is.
Válassza ki a felsoroltak közül az elsőbbségi részvényhez tartozó részvényosztályt!
Osztalék elsőbbségi és vezető tisztségviselők megválasztására elsőbbséget biztosító részvény
Válassza ki a helyes állítást!
Az elismert vállalatcsoportot a cégjegyzékbe be kell jegyezni
Válassza ki a helyes állítást! Versenyügyekben
A Gazdasági Versenyhivatal és adott esetben rendes polgári bíróságok is eljárhatnak
Válassza ki a helyes megoldást!
Egy gazdasági társaság vezető tisztségviselői külföldi és belföldi jogalanyok is lehetnek
Válassza ki a helyes megoldást! Egy kft.
Működhet profitorientált és non-profit jelleggel is
Válassza ki a helytelen állítást!
Egy zrt. „board rendszerben” működik
Válassza ki a helytelen állítást!
A felszámolási eljárásban a reorganizásciós érdek kerül előtérbe
Válassza ki a helytelen állítást! Egy betéti társaságban
A cégbíróság felhatalmazása alapján, a kültag is „működhet” üzletvezetőként
Válassza ki a helytelen állítást! Egy kkt. tagja
Nem lehet egy bt. kültagja
Válassza ki a helytelen konstrukciót! Egy bt. tagjai
Kovács István beltag és Rózsa kkt. beltag
Válassza ki a helytelen konstrukciót! Egy bt. tagjai
Kovács István beltag és Rózsa kkt. beltag
Válassza ki a versenyjog alapnormáját!
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény
Válassza ki a versenyjog alapnormáját!
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény
Válassza ki az elsőbbségi részvényfajtához tartozó részvényosztályokat!
Osztalékelsőbbségi, likvidációs elsőbbségi, szavazatelsőbbségi, elővásárlási jogot biztosító, vezető tisztségviselő + FB tag jelölésére vonatkozó elsőbbségi részvények
Válassza ki, a felsorolt esetek közül mely esetben érvényes a kft. társasági szerződése!
A társasági szerződést írásba foglalják, a tagok aláírják és ügyvéd ellenjegyzi azt.
Válassza ki, mely jogosítvánnyal nem rendelkezik egy gazdasági társaságnál a kisebbség!
 A cégbíróság felhatalmazása alapján utasíthatja a vezető tisztségviselőket