Üzleti jog első zárthelyi

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Üzleti jog


Üzleti jog ZH1 - feleletválasztós
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-Tartalomjegyzék

Ha a jogi norma rendelkező része engedő, akkor a norma ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Diszpozitív.
 2. „Gumijogszabály”, azaz kellő rugalmassággal más élethelyzetekre is alkalmazható
 3. Ún. soft law („lágy jog”) jellegű rendelkezéseket tartalmaz, a felek alkalmazásától azonban nem tekinthetnek el


Mi a kölcsön?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Adási szerződés
 2. Eredménykötelem
 3. Használat kötelem


Melyik állítás nem igaz?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét a vállalkozó igényelheti.
 2. A vállalkozó a pótmunkát és a többletmunkát nem köteles elvégezni.
 3. Többletmunka esetén az előre nem látható költségeket meg kell téríteni.


Mi ez: saját vagyon rovására ingyenes vagyoni előny juttatása?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. csere
 2. kölcsön
 3. ajándékozás

Az első fokon eljáró közigazgatási szerv eljárása eredményeként ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Döntvényt hoz
 2. Ítéletet hoz
 3. Határozatot hoz

Mi a fuvarozási bizomány?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szállítmányozási szerződés
 2. Szállítási szerződés
 3. Megbízási szerződés


Ki jelenleg az Európai Tanács elnöke?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Charles Michel
 2. Jean-Claude Juncker
 3. Judith Sargentini

Jogalanynak az a tudati–akarati állapota, amikor azért indít (vagy állít le) egy cselekvéssort, mert valamely eredményt el kíván érni, vagy legalábbis az eredmény bekövetkezését átfogja a tudata, és ennek tudatában cselekszik (vagy tartózkodik a cselekvéstől)...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a gondatlanság
 2. a biztatás.
 3. a szándékosság


A parlamentáris rendszerekben ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. az államfő része ugyan a végrehajtó hatalomnak, de a kormány közvetlenül a parlamentnek felelős.
 2. a végrehajtó hatalom feje az elnök és neki alárendelten (a parlamenttel való sajátos kettős kötöttségben) működik a miniszterelnök, illetve a kormány
 3. az államfő nem része a végrehajtó hatalomnak és a kormány közvetlenül a parlamentnek felelős


Kizárólagos törvényalkotási tárgyak esetében

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak az Országgyűlés, csak törvényben, az Alaptörvényben, illetve a jogalkotási törvényben meghatározott körben és módon dönthet
 2. A törvényalkotás lehetősége kizárt, ezekre az esetekre nézve csak az Alkotmány tartalmazhat rendelkezést
 3. A Magyar Köztársaság lemond jogalkotási jogáról s azokat az Európai Unió szervezeteire ruházza.


Az alábbiak közül melyik nem az ügyvéd feladata?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Közokiratok készítése, hitelesítés, okiratok és értéktárgyak megőrzése
 2. Képviselni az ügyfelét, büntetőügyben védelmet ellátni,
 3. Jogi tanácsot adni, szerződést, beadványt, más iratot készíteni


Az ügyészség hierarchikusan működő szervezet, az ügyészek a felettes ügyésznek alárendelten járnak el: szervezet felépítése ..

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Regionális, minden más szervezeti rendszertől független.
 2. A rendes bírói szervezethez igazodik
 3. A nyomozati feladatokat ellátó rendőri szervek szervezeti felépítéséhez igazodik


A bírósági eljárás lefolytatásához hatáskörrel...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Minden esetben megyei bíróság (fővárosi bíróság) rendelkezik.
 2. Ha a jogszabály egyes ügyekre nézve kifejezetten nem mondja ki más bíróság hatáskörét, helyi bíróság rendelkezik.
 3. Minden esetben a helyi bíróság (városi bíróság) rendelkezik.


Az anyagi jog ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a jogviszonyt annak anyagi (pénzügyi) sajátosságai figyelembe vételével rendezik
 2. A joganyag szinonimája: a hatályban lévő jogszabályok összességét jelenti
 3. Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek a jogviszonyt tartalmilag rendezik.


Mi különbözteti meg egymástól a kontinentális jogrendszereket és a Common Law jogrendszereket?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kontinentális jogban az írott jog, a Common Law-ban a precedensjog az elsődleges.
 2. A kontinentális jogrendszerekben szakbíró, a Common Law jogrendszereiben laikus bírák hozzák az ítéleteket.
 3. A kontinentális jogban minden tilos, ami kifejezetten nincs megengedve, a Common Law-ban minden szabad, ami kifejezetten nincs megtiltva.

Azt a jogot, mellyel minden 18 éven felüli magyar állampolgár rendelkezik - kivéve, akiket törvényes garanciák mellett hozott bírói ítélet alapján a választásból kizártak (pl. szabadságvesztés, elmebetegség miatt stb.) ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A közügyek gyakorlása jogának nevezzük.
 2. Aktív és passzív választójognak nevezzük.
 3. Általános, közvetlen, egyenlő választójognak nevezzük.

Ha a vevő szerződést a szerződés tárgyát képező dolog megtekintése nélkül köti meg, de a felek megállapodnak abban, hogy a vevő a dolog megtekintése után nyilatkozhat a szerződés hatálybalépéséről, akkor...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. minta szerinti vételről
 2. halasztott vételről
 3. megtekintésre vételről

beszélünk.


Az Alkotmánybíróság határozatai ellen fellebbezésnek ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Helye nincs.
 2. A Parlamenthez lehet
 3. A Köztársasági Elnökhöz lehet


A II. világháború utáni európai integráció előkészítésében melyik politikus nem játszott szerepet?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Joszif Visszarionovics Sztálin
 2. Winston Churchill
 3. Jean Monnet


Válassza ki a helytelen állítást!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az EU tagállamain belül az áruk szabadon áramolhatnak
 2. Az EU-ban nem valósult meg a vámunió
 3. Az EU-ban megvalósult a vámunió


Melyik szerződés nem játszott szerepet az európai integráció folyamatában?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Maastrichti Szerződés
 2. Szófiai Szerződés
 3. Nizzai Szerződés


A Ptk. rendelkezéseinek értelmében a hitelintézet a bankhitel-szerződéssel nem arra vállal kötelezettséget, hogy ..

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Meghatározott összegű kölcsönt nyújt a másik fél részére
 2. Hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart rendelkezésre
 3. A másik fél számára nyitott hitelkeret terhére kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.


A szerződés egy-egy pólusán egyidejűleg több személy is részt vehet, azaz azonos időben akár jogosulti akár kötelezetti pozícióban több személy is állhat: ez a(z)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nyitott kötelem
 2. Egyidejű többalanyúság
 3. Egyetemlegesség.


A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A munkaszerződés hatálytalanításával megszüntetheti.
 2. A munkaszerződés módosításával megszüntetheti.
 3. Rendes felmondással megszüntetheti.


Ha maga a jogszabály vagy hatósági határozat a jogosultat és a kötelezettet megnevezve pontosan rendelkezik a szolgáltatásról, ennek jogi hatása ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A feleket vonatkozásában csak akkor jelenik meg, ha azt kifejezetten a szerződés részévé teszik
 2. A felek szerződéses kapcsolatát nem érinti.
 3. Ugyanaz, mint a szerződésnek


A szerződés módosítására főszabályként ..

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Bármely fél egyoldalú nyilatkozata alapján kerülhet sor.
 2. Csak hatóság, bíróság határozata alapján kerülhet sor.
 3. Kifejezetten csak a szerződő felek közös, egyező akaratából kerülhet sor.


Az alábbiak lehetőségek közül válassza ki azt a kifejezést, mely teljessé teszi a mondatot: A szerződés létrejöttéhez a feleknek meg kell állapodniuk a szerződés ……………………………………. kérdéseiben.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Lényeges vagy bármelyikük által lényegesnek minősített
 2. Minden részletre kiterjedő
 3. A jogszabály által nem rendezett


Egészítse ki a megfelelő kifejezéssel a mondatot! A jogszavatosság szerint ……………. szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozó olyan joga, amely a másik felet a használatban korlátozza vagy akadályozza

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A bérbeadó
 2. A bérlő
 3. A harmadik személy.


Ha valamelyik szerződő fél cselekvőképtelen (vagy korlátozottan cselekvőképes személy nem képviselője jóváhagyásával szerződik), a szerződés

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Alaki hibás.
 2. Megtámadható
 3. Semmis (érvénytelen)


Egészítse ki a mondatot a megfelelő kifejezéssel! A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy ………….. elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és a díj fizetésére köteles.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Tőkebefektetéssel (hitelezéssel)
 2. Munkával
 3. Kicseréléssel


A jogvesztést az elévüléstől az különbözteti meg, hogy

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A jogvesztő határidőt nem hosszabbítják meg, illetve nem szakítják meg hasonló okok, mint az elévülési határidőt.
 2. Időben később következik be
 3. Nem kötött időhöz


A Ptk.-ban a felsoroltak közül mi nem önálló válfaja a vállalkozási szerződésnek?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az építési és a szerelési szerződés
 2. A tervezési és a fővállalkozási szerződés.
 3. A bontási és környezeti kárelhárítási szerződés


Egészítse ki a mondatot a megfelelő kifejezéssel! A megbízó utasításaitól a megbízott ……………… térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli (fenyegető érdeksérelem áll fönn), és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak a megbízás teljesítésének egyoldalú felfüggesztésével, a további utasításokra várva
 2. Akkor sem.
 3. Csak akkor


Lehetséges, hogy a megbízottnak csak az a feladata, hogy a szerződéskötést közvetítse, előkészítse, az ügyfeleket összehozza, de a szerződést az ügyféllel a megbízó köti meg: ez az

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Ügynöki szerződés.
 2. Ügyvitel nélküli megbízási szerződés.
 3. Előkészületi szerződés.


A betétszerződés tárgyát a Ptk. akként határozza meg, hogy a hitelintézet köteles az ügyfél által lekötött pénzeszközök után kamatot fizetni és a betét összegét a szerződés szerint visszafizetni. Visszafizetésekor

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A betéti összeg készpénzben történő átadása esetén ugyanazokat a pénzérméket, bankjegyeket kell visszaadni
 2. Ha nem áll készen a betéti követelés megfizetésére, a visszafizetést meg is tagadhatja.
 3. A betét összegét, vagyis az átvett pénzzel megegyező összegű pénzt köteles a betétesnek visszafizetni


A kogens szerződési szabályok kötelezőek, az attól való szerződéses eltérés

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Érvénytelen.
 2. A felek akarata alapján azonban lehetséges
 3. A Ptk. keretei között lehetséges

Ha az alanyi jog gyakorlása révén a konkrét jogviszonyban olyan érdek részesül előnyben, amely ellentétes az adott jog társadalmi rendeltetésével, a joggyakorlás

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Rendeltetésszerűnek, de jogszerűtlennek minősül.
 2. Rendeltetésellenesnek, joggal való visszaélésnek minősül.
 3. Rendeltetésellenesnek, de jogszerűnek minősül

A generálklauzula

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Olyan általános, alkotmányjogi jellegű szabályt állít fel, mely minden jogterületen egyaránt alkalmazandó
 2. Mint általános norma, felülírja a különös szabályokat
 3. Általános jogi elveket tartalmaz

Az emberek jogképessége

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A vagyonjogi viszonyokban eltérő
 2. A vagyonjogi viszonyokban egyenlő
 3. A vagyonjogi viszonyokban nem érvényesül.

A rendelkezési jogot a törvény korlátozhatja, ez az ún.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A tulajdonos kötelezése a dolog hasznosítására.
 2. Elidegenítési és terhelési tilalom
 3. A kisajátítás lehetősége

A jogi felelősség alapvető elemei

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az objektív elem a jogellenes magatartás, a szubjektív elem a felróhatóság
 2. Az objektív elem a felróhatóság, a szubjektív elem a jogellenes magatartás
 3. Az objektív elem a felróhatóság, a szubjektív elem a joggal való visszaélés.

A kodifikáció

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Parlament törvényalkotó tevékenysége
 2. A jogszabály szövegének meghatározott formában való kihirdetése
 3. A jogszabályok megszövegezése, megszerkesztése

A képviselő által a Kormányhoz intézett, bírálatot tartalmazó kérdés az interpelláció,

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Amelynél a Köztársasági Elnök dönti el, hogy a választ elfogadja-e vagy sem.
 2. Amelynél a parlament szavazással dönti el, hogy a választ elfogadja-e vagy sem.
 3. Amelynél a kérdést feltevő képviselő dönti el, hogy a választ elfogadja-e vagy sem.

A köztársasági elnök tisztségétől megfosztható

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Ha az Alkotmányt vagy más törvényt szándékosan megsérti
 2. A választók visszahívják
 3. A kormány egyhangú szavazással így dönt.

A kógens szabálytól a felek

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Közös megegyezéssel eltérhetnek, de amiben megállapodnak, a jogviszony kötelező elemévé válik
 2. Még egyező akarattal sem térhetnek el.
 3. Annyiban térhetnek el, amennyiben ezt maga a szabály megengedi

Vélelemről akkor beszélünk, ha a jogszabály (a jogalkotó) valószínűnek fogad el egy olyan tényállást, amelynek

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Véletlenszerűsége folytán bekövetkezése egyébként csekély.
 2. A hétköznapi életben való előfordulása egyébként ritka, s ezért nem is szabályozza külön a jog
 3. Valódisága az esetek túlnyomó többségében nem szokott vitás lenni

Jelenleg ki az EU Európai Bizottságának elnöke:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Ursula von der Leyen
 2. Herman Van Rompuy
 3. José Manuel Barroso

Az Európai Unió Tanácsának tagjait:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az uniós állampolgárok közvetlenül választják
 2. A tanács soros elnöke választja
 3. A tagállamok kormányai delegálják

A II. világháború utáni európai integráció előkészítésében melyik politikus játszott érdemi szerepet:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Joszif Visszarionovics Sztálin
 2. Winston Churchill
 3. Charles de Gaulle

A jogvesztés kikötésének lényege, hogy a szerződésszegésért felelő fél

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Elveszít valamely jogot vagy kedvezményt, amely őt a szerződés alapján megilletné
 2. A foglaló visszakövetelésének jogát.
 3. Elveszti a szerződés állami (bírósági) kikényszeríthetőségéhez való jogát

Melyik állítás nem igaz? Megtámadható érvénytelenség esetében csak akkor lehet az érvénytelenségre hivatkozni, ha

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A szerződést meghatározott időn belül (a szerződés létrehozatalától számított egy éven belül) írásban megtámadja.
 2. A másik félhez intézett nyilatkozatával megtámadja.
 3. A szerződést a sérelmet szenvedett fél, vagy az a személy, akinek az érvénytelenség megállapításához jogi érdeke fűződik, megtámadja.

A jótállás

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Csak a felek vagy a jogszabály által meghatározott konkrét időtartam alatt áll fenn.
 2. A szerződésből eredő jogok, kötelezettségek elévüléséig áll fenn.
 3. Korlátlan ideig áll fenn.

Foglalót a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Lehet adni.
 2. Kell adni.
 3. Nem lehet adni.

Melyik állítás nem igaz? Biztosítási, biztosítási alkuszi, többes biztosítási ügynöki és biztosítási szaktanácsadói tevékenységet Magyarországon csak

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével rendelkező biztosító, biztosítási alkusz, többes biztosítási ügynök és biztosítási szaktanácsadó végezhet.
 2. Belföldi székhelyű biztosító, biztosítási alkusz, többes biztosítási ügynök és biztosítási szaktanácsadó végezhet.
 3. 1 milliárd forint feletti alaptőkével rendelkező biztosító, biztosítási alkusz, többes biztosítási ügynök és biztosítási szaktanácsadó végezhet.

A szerződésben a felek titkos fenntartása vagy rejtett indoka

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szerződési akaratuk kifejezése, a szerződés részévé válik
 2. Közömbös
 3. Csak az ilyen fenntartással, indokkal élő felet köti.

A tervezési szerződés eredménye a műszaki-gazdasági terv, amely bár dologi formában is megjelentik (tervrajzok) a mű lényege azonban

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az alvállalkozói közreműködők révén testesül meg.
 2. Az építési-szerelési munkákban testesül meg.
 3. A szellemi eredményben testesül meg.

Az Mt.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem ismeri a munkáltató fegyelmi jogkörét
 2. Ismeri és alkalmazza a munkáltató fegyelmi jogkörét
 3. Nem ismeri a munkáltató fegyelmi jogkörét, helyette azonban kimunkálta a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének lehetőségét.

A jogosult szavatossági jogát a teljesítéstől számított

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. 9 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti.
 2. 3 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti.
 3. 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti.

A jogi normának hányadik szerkezetei eleme a hipotézis?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Harmadik
 2. Második
 3. Első

==Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem azonosak
 2. Azonosak
 3. Az Európai Unió Tanácsa az Európai Tanács egyik intézménye

Adásvételi szerződés esetén mi a vevő főkötelezettsége?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A dolgok átvétele
 2. A vételár megfizetése
 3. Mindkettő

==A szerződéses jognyilatkozat tételére fő szabályként

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Írásban és szóban van lehetőség
 2. Szóban, írásban és ráutaló magatartással van lehetőség
 3. Kizárólag írásban van lehetőség

==A magyar jogban a leglényegesebb jogának alapszabályozását

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Törvények, törvénykönyvek adják
 2. Az Országgyűlés határozatai tartalmazzák
 3. A bírói gyakorlat alakította ki, amely a Kúria iránymutatásaiban ölt testet

Meghatározott esemény bekövetkezése esetére kikötött pénzösszeg kifizetése díjfizetés ellenében. Mi ez?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Biztosítás
 2. Megbízás
 3. Bizomány

Az Országgyűlés (parlament)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Magyarország legfelsőbb népképviseleti szerve
 2. A végrehajtó hatalom legfőbb letéteményese
 3. A bíróságok tevékenységének legfőbb ellenőrző szerve

A szerződési jog általános szabályai szerint hol van a teljesítés helye?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A jogosult lakóhelyén/székhelyén
 2. A teljesítés helye a szerződés megkötésének helyével azonos
 3. A kötelezett lakóhelyén/székhelyén

„Minden olyan magatartás, körülmény vagy állapot, amely a szerződésbe ütközik, vagy egyébként sérti valamely félnek a szerződéssel kapcsolatos jogait.” Mi ez?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az érvénytelenség meghatározása
 2. A semmis szerződés meghatározása
 3. A megtámadható szerződés meghatározása

A jogágak

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az azonos típusú társadalmi viszonyokat azonos jogi módszerrel szabályozó jogi normák összességei
 2. Egy-egy jogterületből (pl. alkotmányjog, szerződési jog) a jogfejlődés során „kinőtt”, önállósultnak tekinthető speciális részterületekre vonatkozó különös rendelkezések
 3. Az azonos típusú társadalmi viszonyokat eltérő jogi módszerrel szabályozó, különös jogi normák összességei

A jogviszony szerkezete szerint megkülönböztetünk

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyokat
 2. Kógens és diszpozitív szerkezetű jogviszonyokat
 3. Imperatív és kógens szerkezetű jogviszonyokat

Ingatlan adásvétel esetén a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének a Ptk. szerint kit terhelnek költségei?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A vevőt
 2. Az eladót
 3. A vevőt és az eladót fele-fele arányban

A norma

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Általános magatartásszabály, nem konkrét címzetthez szóló parancs – elvileg mindenkire vonatkozik, akire a normát állító, illetve betartó állam főhatalma kiterjed
 2. Különös magatartásszabály, mely az egyes ember számára konkrétan előírja, hogy valamely konkrét szituációban hogyan kell viselkednie
 3. Általános magatartásszabály, de csak arra a konkrét személyre vonatkozik, aki a normát alkalmazó közigazgatási, bírósági szerv hatáskörébe tartozik

A szerződésértelmezésben

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egyaránt érvényesül az akarati és a nyilatkozati elv
 2. Kizárólag az akarati elv érvényesül
 3. Kizárólag a nyilatkozati elv érvényesül

Mi az „in integrum restitutio”?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A szerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye: az eredeti állapot helyreállítása
 2. Az alkotmány retorikus bevezető fejezete
 3. A szerződési jog alapelve: a szerződéseket teljesíteni kell

Az Alaptörvény

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A tételes jogrend legfelsőbb szintű jogszabálya, melynek megalkotására a Parlament jogosult
 2. Olyan alapvető jogelvek összessége, melyek a magyar közjogi fejlődés évszázadai során alakultak ki
 3. Az Európai Unió tagállamainak közjogi együttműködését szabályozó nemzetközi szerződés

Az állam a vagyoni viszonyokban

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nem mint közhatalom lép fel, hanem bármely más jogi személlyel vagy természetes személlyel egyenrangú, mellérendelt félként
 2. Közhatalomként lép fel, érdekeit jogi aktusok (törvények, rendeletek) útján minden körülmények között érvényre tudja juttatni
 3. Többletjogosítványokkal rendelkezik, az államérdek megvalósítása a magánérdek felett áll.

A Common Law jogrendszereiben

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Kiegészítő szerepet játszik az írott jog, a Statute Law is
 2. Egyáltalán nincs írott jog.
 3. Kifejezetten tilos írott jogot alkotni.

A szerződés megszüntetése, egyoldalú jognyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal. Mi ez?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az elállás
 2. A felmondás
 3. A megszüntető szerződés

Mi a jogszavatosság?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Hibás teljesítés esetén a jogi hiba objektív jogkövetkezménye
 2. Hibás teljesítés esetén a materiális hiba objektív jogkövetkezménye
 3. Hibás teljesítés esetén a jogi hiba szubjektív jogkövetkezménye

Azt a szerződést, amely alapján az egyik fél tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, a másik fél annak átvételére és díj megfizetésére köteles ................... nevezzük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Vállalkozási szerződésnek
 2. Munka végzésére irányuló szerződésnek
 3. Műmegvalósítási szerződésnek

Az alábbi felsorolásban szereplő kifejezések közül melyik nem képezi a szerződéses jogviszony valamely elemét?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A szerződés iránya
 2. A szerződés alanyai
 3. A szerződés tartalma

„Tartozásátvállaláshoz”

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A jogosult belegyezése szükséges
 2. Nem szükséges a jogosult beleegyezése.
 3. Csak külön hatósági döntés alapján szükséges a jogosult beleegyezése