Fizika2KiegeszitosGyujtemeny

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Ifizika2

Fizika2i kiegészítős feladatok

 1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z) tangenciális komponense folytonos.
 2. Két különböző vezetőképességű közeg határfelületén az elektromos áramsűrűség vektorának tangenciális komponense folyamatos.
 3. Két szigetelő határfelületén az elektromos térerősség vektorának tangenciális komponense folyamatos.
 4. Ha két szigetelő határfelületén nincsen szabad felületi töltéssűrűség, akkor az elektromos eltolás vektorának normális komponense folytonos.
 5. Időben változó mágneses mező tetszőleges zárt görbére számított vonalintegrálja nem zérus.
 6. Sztatikus elektromos mezőben az elektromos térerősségnek tetszőleges zárt görbére számított vonalintegrálja zérus.
 7. Állandó elektromos potenciálon lévő vezető felületén az elektromos térerősség ott a legnagyobb, ahol a görbületi sugara a legkisebb.
 8. Időben változó mágneses mező által keltett elektromos mezőben az erőtér munkája függ az úttól.
 9. Két párhuzamos, egyenes vezető között taszító erő hat, ha az áramok iránya ellentétes.
 10. Ha magában álló, töltött síkkondenzátor fegyverzetei közé εr permittivitású szigetelő lemezt helyezünk, a fegyverzetek közötti feszültség csökken (εr-ed részére).
 11. Mágneses dipólus potenciális energiája külső mágneses mezőben akkor a legkisebb, ha a dipólusmomentum az erővonalakkal 0°-os szöget zár be.
 12. Elektromos dipólus potenciális energiája külső elektromos mezőben akkor a legkisebb, ha a dipólusmomentum az erővonalakkal 0°-os szöget zár be.
 13. Ha nincsen külső mágneses tér, a diamágneses anyagok atomjainak mágneses dipólusmomentuma zérus.
 14. Paramágneses anyagok mágneses szuszceptibilitásának előjele pozitív.
 15. A Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyagok paramágnessé válnak.
 16. A mágnesezettség vektorának definíciója: M = χH vagy [math]\vec{M} = \frac{\sum\vec{m_i}}{V}[/math].
 17. A permanens (állandó) mágnes belsejében a mágneses indukció vektora és a mágneses térerősség vektora megegyező irányú.
 18. A H mágneses térerősség vektorának egy állandó mágnes északi pólusát tartalmazó, egyébként tetszőleges zárt felületre számított fluxusa zérus.
 19. Mágneses mezőben mozgó, tömör fémből készült inga örvényáramok következtében fékeződik le.
 20. Az eltolási áramsűrűség vektora vákuumban (képlet): [math]\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}[/math] vagy [math]\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}[/math].
 21. Egy közeg abszolút törésmutatója a vákuumbeli és közegbeli fénysebesség hányadosa.
 22. Egy optikai rács felbontása annál nagyobb, minél nagyobb az elemszáma (rések száma) és minél nagyobb rendű elhajlási képet figyeljük meg.
 23. Amikor egy közegben haladó fény nagyobb törésmutatójú közeg határáról visszaverődik, fázisa pi-vel ugrik.
 24. Szabad térben terjedő elektromágneses síkhullámban az elektromos mező és a mágneses mező energiasűrűsége megegyezik.
 25. A Fermat-elv szerint a fény két pont között úgy terjed, hogy a terjedési idő minimum legyen.
 26. Az elhajlási kép maximumainak irányában a rés két széléről kiinduló sugarak útkülönbsége éppen lambda/2 (páratlan számú többszöröse).
 27. Rés elhajlási képében a fő elhajlási maximum kiszélesedik, ha a beeső fény frekvenciája csökken.
 28. Diffrakciós rács főmaximumainak szélessége fordítva arányos a rések középvonalának távolságával.
 29. Fraunhofer diffrakciónál a forrás és a megfigyelő (detektáló ernyő) az apertúrától távol van.
 30. Egy optikai eszköz felbontóképessége annál jobb, minél nagyobb az apertúra átmérője.
 31. A rács a nagyobb hullámhosszúságú fényt jobban eltéríti, mint a kisebb hullámhosszúságút.
 32. A rács a vörös színű fényt jobban eltéríti, mint a kék színűt.
 33. Ha egy többréses interferenciában a rések száma 6, akkor mennyi a főmaximumok közti mellékmaximumok száma: 4.
 34. Fényelektromos jelenség (fotoeffektus) során az anyagból kilépő elektronok kinetikus energiája lineárisan függ a megvilágító fény frekvenciájától.
 35. |Ψ(x)|2 dx megadja a részecske megtalálási valószínűségét az x és x + dx közötti tartományban.
 36. A hidrogén atom n=3 fő kvantumszámához tartozó összes spin-pályaállapot száma: 2n^2 = 18.
 37. A hidrogén atom n=4 fő kvantumszámához tartozó összes pályaállapot száma: n^2 = 4^2 = 16.
 38. Egy dimenzióban mozgó, harmadik energiaszinten lévő kötött állapotú részecske tartózkodási valószínűségének 3 „púpja” van.
 39. Egy dimenzióban mozgó részecske hullámfüggvényének az első gerjesztett állapotban 2 „púpja” van.
 40. Az állapot degenerációja azt jelenti, hogy ugyanaz a sajátérték több sajátállapothoz is tartozik.
 41. Azt a tapasztalati tényt, hogy mágneses monopólusok nem léteznek, a következő Maxwell egyenlettel fejezzük ki: [math]\oint \overline{B} \mathrm{d} \overline{A} =0[/math] vagy [math]\oint B_n \mathrm{d} A =0[/math].
 42. A „B” mágneses indukció vektor mértékegysége {m,s,V,A} egységekkel kifejezve: [math]\frac{Vs}{m^2}[/math].
 43. Ciklotronban a különböző sebességű ionok periódusideje egyenlő.
 44. A mágnesezettség vektorának dimenziója {m,s,V,A} egységekkel kifejezve [math]\frac{A}{m}[/math].
 45. Az elektromos térerősség dimenziója [math]\frac{V}{m}[/math].
 46. A Heisenberg-féle határozatlansági relációban Δpx az px impulzus mérésének a négyzetes szórását jelenti.
 47. Az „állapotsűrűség x eloszlásfügvény x dε” kifejezés megadja az ε és ε + dε közötti részecskék (elektronok) betöltött állapotok számát.
 48. T=0 hőmérsékleten a Fermi-szintnél kisebb energiákra a Fermi-Dirac eloszlásfüggvény értéke 0.
 49. Egy szigetelőben a tiltott sáv szélessége tipikusan néhány eV.
 50. A lézer-működés alapja az az elemi elektronátmenet, amelyet indukált emissziónak hívunk.
 51. A lézer működéséhez egy ún. inverz populációt kell létrehozni, amikor ugyanazon energiaszinten sok elektron helyezkedik el, viszonylag hosszú ideig.
 52. Ugyanabban az állapotban lévő fotonok száma tetszőleges lehet.
 53. Ha egy szabad térben terjedő elektromágneses hullámban az elektromos térerősség nagysága E, a mágneses indukció vektorának nagysága B = E/c.
 54. Ha egy szabad térben terjedő elektromágneses hullámban a mágneses indukció vektorának nagysága B, az elektromos térerősség nagysága E = B*c.
 55. A Poynting-vektor megadja a hullámterjedés irányára merőleges egységnyi felületen áthaladó energiaáramlás sebességének pillanatnyi értékét.
 56. Gyorsuló elektromos töltés elektromágneses hullámot kelt.
 57. Rezgő dipólus nem sugároz a rezgés vonalának irányában.
 58. Ha egy inerciarendszerben két esemény egyidejű, akkor egy ehhez képest állandó sebességgel mozgó vonatkoztatási rendszerben nem lehet egyidejű.
 59. A Bose-Einstein statisztika a bozon részecskékre vonatkozik.
 60. Egy szabad neutron protonra, elektronra és antineutrínóra bomlik.
 61. A magfúzió könnyű elemek esetén jár energia felszabadulással.
 62. A maghasadás nagy rendszámú elemek esetén jár energia felszabadulással.
 63. Időben változó mágneses mező által kifejtett elektromos mezőben az erőtér munkája függ a(z) úttól (két pont közötti pálya).
 64. Diamágneses anyagok mágneses szuszceptibilitásának előjele negatív.
 65. A Compton effektus során a szórt foton hullámhossza nagyobb lesz.
 66. A Z=7 rendszámú elem elektron-konfigurációja: 1s2 2s2 2p3
 67. A Z=6 rendszámú elem elektron-konfigurációja: 1s2 2s2 2p2 (elektronok száma a kitevők összege)
 68. Fraunhofer diffrakciónál mind az apertúrára érkező, mind az azt elhagyó fénysugarak párhuzamosak.


-- keeroy - 2010.01.20.