3. Perzisztencia (2012)

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Sablon:RightTOC

Szerializálás

Serializable interfész

 • csak az szerializálódik, ami meg van vele jelölve
 • formális
 • tömbök szerializálódnak
 • Object, Thread, Socket, nem szerializálódnak
 • transient és static cuccok nem szerializálódnak
 • a private static final %ObjectStreamField[] serialPersistentFields tömbben megjelölt cuccok szerializálódnak
 • Leszármazottak szerializálás-lánca megszakítható a read/writeObject-ben NotSerializableException dobásával

Kimentés

class SerializableClass implements java.io.Serializable

try {
	 FileOutputStream f = new FileOutputStream("filename");
	 ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(f);
	 out.writeObject(_SerializableClass);
	 out.close();
}
catch(IOException ex) {
	 ...
}

Visszaállítás

try {
	 FileInputStream f = new FileInputStream("filename");
	 ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(f);
	 o_ins = (SerializableClass)in.readObject();
	 in.close();
}
catch(IOException ex) { ... }
catch(ClassNotFoundException ex) { ... }

ObjectOutput interfész

ObjectInput interfész

Externalizable interfész

 • csak az osztály azonosítása mentődik automatikusan, a többi a mi kezünkben
 • kiírás/beolvasás felüldefiniálása
 • writeExternal(ObjectOutput out)
 • readExternal(ObjectInput in)
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Hibernate 3.0

Alkalmazás átalakítása

 • ID attribútumok (jól jöhet)
 • konfigurációs fájl (xml)
 • HSQL DB indítás

Leképezés

 • <hibernate-mapping> gyökérelem
 • <class> perzisztens osztály -> tábla
 • <id>, <generator> azonosító, generátor algoritmus (pl native)
 • <property> attribútum -> oszlop
 • <many-to-one>, <one-to-one>, reláció
<hibernate-mapping>
	 <class name="auto.Person" table="PERSON">
		 <id name="id" column="PERSON_ID">
				<generator class="native"/>
		 </id>
		 <property name="name"/>
		 <set name="cars" inverse="true" cascade="persist">
				<key column="PERSON_ID" not-null="true"/>
				<one-to-many class="auto.Car"/>
		 </set>
	 </class>
	 <class name="auto.Car" table="CAR">
		 <id name="id" column="CAR_ID">
				<generator class="native"/>
		 </id>
		 <property name="platenr"/>
		 <many-to-one name="owner" class="auto.Person" column="PERSON_ID" not-null="true" cascade="persist"/>
	 </class>
</hibernate-mapping>

Kollekciók

 • <set>, <list>, <map>, <bag>, <array>, <<p>-array>
 • Javaban a megfelelő Collection interfészt kell használni, nem castolható
<class name="Product">
	<id name="serialNumber" column="SN"/>
	<set name="parts">
		<key column="SN" not-null="true"/>
		<one-to-many class="Part"/>
	</set>
</class>

Asszociáció

 • kapcsolótáblával (join table) vagy anélkül
 • referencia más osztályokra
 • lásd reláció (1:1, 1:n, n:1, n:m)

Öröklés

 • Támogatott:
  • table-per-class-hierarchy (minden egy táblában, discriminator: típusjelölő)
<class ...>
	 <discriminator column="PAYMENT_TYPE" type="string"/>
	 <subclass name="CredCPay" discriminator-value="CREDIT">
		 <property name="credCType" column="CCTYPE"/>
		 ...
	 </subclass>
</class>
  • table-per-subclass
<class ...>
	 <joined-subclass name="CredCPayment" table="CREDIT_PAYMENT">
		 <key column="PAYMENT_ID"/>
		 <property name="credCType" column="CCTYPE"/>
		 ...
	 </joined-subclass>
</class>
  • table-per-concrete-class
<class ...>
	 <union-subclass name="CredCPayment" table="CREDIT_PAYMENT">
		 <property name="credCType" column="CCTYPE"/>
		 ...
	 </union-subclass>
</class>

Objektumok kezelése

 • Állapotok (Session-höz képest):
  • tranziens - még nem kapcsolódótt
  • perzisztens - adatbázistáblával összekötve
  • lekapcsolt (detached) - már nem kapcsolódik
 • Műveletek:
  • session.flush() - módosítások mentése
  • session.update(x) - újrakapcsolódás DB-hez, mentés
  • session.saveOrUpdate(x) - elmenti az objektumot. Ha az id property-je null, akkor SQL INSERT utasítást hajt végre, ha not null, akkor SQL UPDATE utasítást hajt végre
  • session.merge(x) - DB-ben és memóriában lévő cuccok összefésülése
  • session.delete(x) - törlés

Tranzakciók

 • csak így érhető el a DB
 • Session osztály

Lekérdezések

 • Query q = session.createQuery(…);
 • visszatérés: skalár vagy tömb
X x = (X)session.createQuery(..).uniqueResult();
List l = session.createQuery(..).list();
Iterator i = session.createQuery(..).iterate();
 • paraméterek: név (:xname) vagy sorszám (? ? ?)
q.setString("x", "param");
q.setString(1, "param1");

HQL

 • From
 • Join (inner, left outer, right outer, full outer)
 • Select
 • Aggregáló funkciók (avg(), sum(), min(), max(), count())
 • Where
 • Order by, Group by
 • Constrainteket is kezel

JPA (Java Persistance API)

Alapok

 • entitások: POJO (Plain olda java object) - szerializálhatónak kell lennie (más nem is kell)
 • szabványos O-R kapcsolat
 • lekérdezhetöség
 • Entity Manager (EM) a felügyelö
  • Persistence context (PC): perzisztens objektumok futási környezete, élettartamár a konténer vagy az alkalmazás menedzseli
 • Session (hibernate) == EM (JPA) ??
 • Persistence Unit: standard könyvtárszerkezet, O-R leképezéseket, relációkat, ezek hatásközét tartalmazza, illetve Java annotációkat és/vagy XML-t (persistence.xml)

Entitás

 • @Entity annotáció (vagy XML)
 • public vagy protected argumentum nélküli konstruktora van (final kizárva: osztály, metódus, változó)
 • Serializable-t implementálja
 • örökölhet entitástól vagy POJO-tól, POJO örökölhet entitástól
 • konténeren kívül is használhatóak
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Perzisztens elemek

 • mezötöl és propertytöl is függ hogy perzisztens-e
 • nem szerializálható elemek: static, transient, @Transient
 • szerializálhatóak: mezök és propertyk (@Basic): primitiv, string, wrapper, byte[], char[], enum, Collection, Set, List, Map (generic is), összetett, beágyazott (@Embedded)
 • betöltés lehet: Eager és Lazy

Kulcs

 • Primary key kötelezö
 • egyszerü kulcs: @Id, ami lehet primitiv, wrapper, string, date
 • összetett kulcs
  • Primary Key osztály: @IdClass
  • Kulcs elem: @EmbeddedId
 • kulcsgenerálás: @GeneratedValue(strategy = GenerationType.X), ahol X = AUTO, SEQUENCE, IDENTITY, TABLE

Entitások életciklusa

 • Entity Manager müveletei: persist, refresh, remove, merge
 • Entity Manager egyéb müveletei: find, getReference, flush, clear, Query
 • tranzitivitas: reláció paramétere, cascase = (müveletek) + ALL
@Entity
public class MyClass implements Serializable {
   @Basic
   Date birthday;
}


<entity name="mydonain.MyClass">
   <attributes>
      <basic name="birthday"/>
   </attributes>
</entity>

Relációk

 • megegyezik a Hibernate-tel
 • Annotációs: @OneToOne, @OneToMany, @ManyToOne, @ManyToMany
 • egy- és kétirányú, kétirányúnál tulajdonos oldal - idegen kulcs, inverz oldal - referencia (mappedBy = )
@Entity
public class Car implements Serializable {
   @ManyToOne
   private Person owner;


@Entity
public class Person implements Serializable {
   @OneToMany(mappedBy = "owner")
   private Collection<Car> cars = new HastSet();

Öröklés

 • table-per-class-hierarchy, table-per-subclass, table-per-concrete-class

Lekérdezések

 • JPQL (Java Persistence Query Language)
 • Statikus lekérdezések: @NamedQuery, @NamedNativeQuery
@Entity
@NamedQuery(name = "carByPlate", query = "SELECT c FROM Car c WHERE c.plate = :rsz")


Car c = (Car) em.createNamedQuery("carByPlate").setParameter("rsz", plate).getSingleResult();
 • Dinamikus lekérdezések: runtime string komponálás, paraméterezéssel
Query query = em.createQuery("SELECT p FROM Product p WHERE p.param2 < :threshold ORDER BY p.param1 ascending");
query.setParamater("threshold", my_threshold);

List results = query.getResultList();
 • Natív SQL lekérdés a konkrét DB nyelve szerint, számozott paraméterezéssel
Query query = em.createNativeQuery("SELECT * FROM Product p WHERE p.param2 < ?1");
query.setParameter(1, my_threshold).setMaxResults(10);
List results = query.getResultList();
 • Criteria Query (Hibernate), Builder minta szerint futás közben
CriteriaQuery cq1 = em.getCriteriaBuilder().createQuery();
cq1.select(cg1.from(Person.class));

Iterator iter = ((List<Person>) em.createQuery(cq1).getResultList()).iterator();

PSEPro (ObjectStore)

 • OO adatbázis, 50 MB adatkezelés, egy-felhasználós, konkurens session-ök, alkalmazáson belül fut, nincs külsö adatbázis, szemétgyüjtés megoldva

Objektumok tulajdonságai

 • Állapotok:
  • hollow (üres) - egy üres objektum, amibe az adatbázisból késleltetetten betölthetőek az adatok
  • aktív - adatbázisban kapcsolatban áll (clean/dirty)
  • stale (lejárt) - adatbázishoz nem kapcsolt

Szálak és Sessionök

 • egyidőben egy adatbázishoz kapcsolódhat
 • tetszőleges read-only tranzakciója lehet
 • egyetlen update tranzakciója lehet
 • session public static Session create(String host, Properties props)
 • session létrehozása és törlése
public static Session create(String host, Properties props)
public boolean isActive()
public void terminate()
 • szálak kapcsolódása és lecsatolása
public void join()
public static void leave()

Adatbázisok

 • adatbázis létrehozás, megnyitás, bezárás
public static Database create(String name, int fileMod)
public static Database open(String name, int openMode)
public void close(boolean RetainAsTransient)

Tranzakciók

 • egyszerre egy sessionhöz kapcsolódhat
 • kiadhat read-lockot és update-lockot is
public static Transaction begin(int type)
public void commit(int retain)
public void abort(int retain)
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Objektumok

 • perzisztenciához az objektumok root-tá tesszük
db.createRoot("foo", new Integer(5));
int x = (int)db.getRoot("foo");
db.setRoot("foo", null);
db.destroyRoot("foo");
 • minden kollekciónak megvan a maga OS... megfelelője

Query

 • paraméteres lekérdezés (fv opcionális)
FreeVariables fv = new FreeVariables();
fv.put("IS", Integer.TYPE);
Query q = new Query(Person.class, "getSalary()>=IS", fv);

Collection employees = (Collection)db.getRoot("employees");
FreeVariableBindings fvb = new FreeVariableBindings();
fvb.put("IS", new Integer(20000));
Set result1 = q.select(employees, fvb); // több eredmény
Object result2 = q.pick(employees, fvb); // egyetlen eredmény

Példa

private String dbName = "cardb.odb";
private Session session;
private Database db;
private Set carOwners;

public void initDB() {
	session = Session.create(null, null);
	session.join();
	try {
		db = Database.open(dbName, ObjectStore.UPDATE);
	}
	catch (DatabaseNotFoundException e) {
		db = Database.create(dbName, ObjectStore.ALL_READ | ObjectStore.ALL_WRITE);
	}
	Transaction tr = Transaction.begin(ObjectStore.UPDATE);
	try	{
		carOwners = (Set)db.getRoot("OwnersRoot");
	}
	catch (DatabaseRootNotFoundException ex) {
		carOwners = new OSHashSet();
		db.createRoot("OwnersRoot", carOwners);
	}
	tr.commit(ObjectStore.RETAIN_HOLLOW);
}

-- MeszegetoBalazsIstvan - 2008.05.27.

-- Velias - 2009.05.26.

-- Vad Zsolt - 2011.04.07.